20210531 123311
⋅ Jord

Økologisk jord – meir jordliv?

Resultatet viser at det var mykje meir sopp i økologisk enn konvensjonelt dyrka jord. Det var også fleire eincella organismar (mikroskopiske) ved økologisk drift.
NLR Vest SA
20210506 185100
⋅ Grovfôr

Ny gjødselspreiar?

Mineralgjødsel er ein viktig ressurs, og nødvendig for å kunne hente store gode avlingar frå enga.
Kalk GR
⋅ Grovfôr

Kalk til eng og beite

Vi ser ein tendens til fallande kalktilstand på mange bruk. Kva er årsakene til dette?
NLR Vest SA
Marknadshage
⋅ Grønnsaker

Trygg mat

Ute i verda er det fleire og fleire menneske som opplever matmangel på grunn av klimaendringar, jordforringing, vassmangel eller konfliktar. Kornlagera er små eller ikkje tilgjengelege.
NLR Vest SA
Markedshage
⋅ Grønnsaker

Småskala grønt - marknadshage

Marknadshage; det vil seia å dyrka intensivt og mangfaldig på eit mindre areal, er ikkje noko ny ide, men omfanget er nytt.
NLR Vest SA
Jord5 gruppearbeid
⋅ Grovfôr

Stikk fingeren i jorda!

Visste du at jorda di sørger for vasskrinsløpet, klimaet, resirkulering av næringsstoff og er grunnlaget for alle artar som lever på land?
NLR Vest SA
IMG 20200603 205351
⋅ Gjødsling

Jordhelse og kompost på dagsorden

Det er aukande interesse for jord og jordhelse med omsyn til klimapåverknad og karbonlagring. Innhaldet av organisk materiale og karbon er ein viktig faktor for god jordhelse. Kompost er positivt for jordlivet. Kompostering av vrakfôr tilsett lauvtreflis, litt fast møk og gjerne litt friskt gras er både god utnytting av ressursane på garden og viktig for krinslaupet av næringsstoff.
NLR Vest SA
Kari Bysveen
⋅ Jord

Fagdag om jord og kompost

Som en del av prosjektet «Lokal kompost som klimatiltak» ble det i høst arrangert en fagdag med tema jord og jordforbedring. Vi startet med et foredrag inne, før vi gikk ut og så på jorda i to forsøksfelt. Kari Bysveen, fra NLR Innlandet, hadde hovedansvaret for det jordfaglige, men det var også bidrag fra Nat Mead (Sogn Jord- og Hagebruksskule), Dagny Alvik (SIMAS) og rådgivere fra NLR Vest.
Bilete 1 G A Kvam
⋅ Jord

Feiande flott bygg til sau og røktar

I februar i år kunne Geir Arne Kvam (33 år) flytte sauene til flunkande ny sauefjøs i nytt gardstun 500 m frå det gamle. Tilsynelatande enkelt bygg, men ein del byggdetaljar gjer at fleksibiliteten er stor.
NLR Vest SA
TT Fjelltippen fra sor2
⋅ Jord

Jordmasser – fra problem til ressurs

I områder med stor byggeaktivitet blir lokale grunneiere ofte spurt om å ta imot store mengder overskuddsmasser av ulik kvalitet. Ofte blir massene bare "dumpa i ei hole" til ingen nytte, men det fins eksempler på at ukyndig bruk av overskuddsmasser på jordbruksareal har ført til at arealet har blitt ødelagt. Heldigvis fins det og eksempler på det motsatte; dyktige entreprenører og bønder har fått laget til gode jordbruksareal ved hjelp av jordmasser som uansett måtte fjernes i forbindelse med utbygging.
NLR Vest SA
H Ejordprofil1
⋅ Jord

Jordsmonnkartlegging i Voss herad i 2020!

Jordsmonnkarta er i dag grunnlaget for utrekning av karbonbalansen i jorda. Karbonbalansen er ein viktig del av klimakalkulatoren som vert brukt for å dokumentere klimapåverknad frå landbruket. På Vestlandet er svært lite av jordsmonnet kartlagt. NIBIO har no bestemt at dei vil starte jordsmonnkartlegginga i Voss Herad i 2020. Resultata frå kartlegginga vil vere svært viktige for å dokumentere klimapåverknaden frå landbruksdrifta på Vestlandet.
1 2