IMG 20200603 205351
⋅ Gjødsling

Jordhelse og kompost på dagsorden

Det er aukande interesse for jord og jordhelse med omsyn til klimapåverknad og karbonlagring. Innhaldet av organisk materiale og karbon er ein viktig faktor for god jordhelse. Kompost er positivt for jordlivet. Kompostering av vrakfôr tilsett lauvtreflis, litt fast møk og gjerne litt friskt gras er både god utnytting av ressursane på garden og viktig for krinslaupet av næringsstoff.
NLR Vest SA
Kari Bysveen
⋅ Jord

Fagdag om jord og kompost

Som en del av prosjektet «Lokal kompost som klimatiltak» ble det i høst arrangert en fagdag med tema jord og jordforbedring. Vi startet med et foredrag inne, før vi gikk ut og så på jorda i to forsøksfelt. Kari Bysveen, fra NLR Innlandet, hadde hovedansvaret for det jordfaglige, men det var også bidrag fra Nat Mead (Sogn Jord- og Hagebruksskule), Dagny Alvik (SIMAS) og rådgivere fra NLR Vest.
Bilete 1 G A Kvam
⋅ Jord

Feiande flott bygg til sau og røktar

I februar i år kunne Geir Arne Kvam (33 år) flytte sauene til flunkande ny sauefjøs i nytt gardstun 500 m frå det gamle. Tilsynelatande enkelt bygg, men ein del byggdetaljar gjer at fleksibiliteten er stor.
NLR Vest SA
TT Fjelltippen fra sor2
⋅ Jord

Jordmasser – fra problem til ressurs

I områder med stor byggeaktivitet blir lokale grunneiere ofte spurt om å ta imot store mengder overskuddsmasser av ulik kvalitet. Ofte blir massene bare "dumpa i ei hole" til ingen nytte, men det fins eksempler på at ukyndig bruk av overskuddsmasser på jordbruksareal har ført til at arealet har blitt ødelagt. Heldigvis fins det og eksempler på det motsatte; dyktige entreprenører og bønder har fått laget til gode jordbruksareal ved hjelp av jordmasser som uansett måtte fjernes i forbindelse med utbygging.
NLR Vest SA
H Ejordprofil1
⋅ Jord

Jordsmonnkartlegging i Voss herad i 2020!

Jordsmonnkarta er i dag grunnlaget for utrekning av karbonbalansen i jorda. Karbonbalansen er ein viktig del av klimakalkulatoren som vert brukt for å dokumentere klimapåverknad frå landbruket. På Vestlandet er svært lite av jordsmonnet kartlagt. NIBIO har no bestemt at dei vil starte jordsmonnkartlegginga i Voss Herad i 2020. Resultata frå kartlegginga vil vere svært viktige for å dokumentere klimapåverknaden frå landbruksdrifta på Vestlandet.
Til regenerativt landbruk
⋅ Jord

Er regenerativt landbruk aktuelt for Vestlandet?

Omgrepet regenerativt landbruk vert brukt om tiltak som skal betra jordhelsa og verka positivt på klima. Det er brei semje om at rikt jordliv og god jordstruktur er viktig for plantevekst og klimapåverknad. Korleis ein kan oppnå dette, er det delte meiningar om. Forsøk og utprøvingar under vestlandske veksttilhøve vil visa kva tiltak innan regenerativt landbruk som kan vera ei løysing.
NLR Vest SA