Striper med gylle
⋅ Fôrkvalitet og fôring

På sporet av sporer

Å produsere ei sporefri mjølk er viktig for å oppnå best mulig pris på mjølka. Under kan du lese om NLR Vest sitt tilpassede rådgivingsopplegg som vi tilbyr de som sliter med høye sporetall.
NLR Vest SA
20210602 122104
⋅ Grovfôr

Grasprøven si rolle ved fastsetjing av haustetidspunkt

I månadsskifte mai/juni vart det teke ut 15 grasprøvar i NLR Vest sitt område. Desse prøvane vart turka og analysert, og resultatet viser innhaldet i fôret den dagen prøven vart teken. Hovudtyngda av prøvane vart tekne mellom ei og to veker før hausting. Resultatet av prøvane viser, ikkje uventa, at graset er komme langt i utviklingsstadium, sjølv om fleire av dei er tekne før me bikka juni månad. Dette understrekar endå ein gong kor viktig det er at ikkje kalenderen åleine er avgjerande for når det blir slått.
NLR Vest SA
20210520 201023
⋅ Grovfôr

Kjemisk kamp mot høymole etter slåtten?

Hausting av 1. slått er snart over. Mange stader er gjenveksten godt i gang, både når det gjeld gras og ugras. Kanskje på tide å vurdere sprøyting mot høymole og andre brysame ugras? Vi har ingen nye kjemiske ugrasmiddel til grasmark i år, men noko er likevel verdt å merke seg.
NLR Vest SA
NLR Vest Byrkjelo Felde Samdrift 3289
⋅ Beite

Pussing av beite gir mange fordeler

Pussing av beite er viktig for å fjerne vraka gras/ugras og sikre stort og effektivt fôropptak. Det er også viktig for å spreie kuruker og for seinere å kunne sprøyte brysomt ugras på et utviklingsstadium der plantevernmiddelet har best mulig effekt.
NLR Vest SA
Attleggsynfaring
⋅ Grovfôr

Kampen mot ugras i attlegg

Det byrjar forhåpentlegvis å grønkast rundt om på dei stadane det var mørkt og brunt tidlegare i vår. Men kva er neste steg for å få ei rein og tett eng som varer i mange år?
NLR Vest SA
Markvandring Bulken 030621 Veka 3
⋅ Grovfôr

Resultat frå grasprøver før 1. slått 2021

I slutten av mai/ byringa av juni har NLR Vest teke ut grasprøver i enga. Fôret er enno energirikt, men prøvene viser høgt innhald av fiber. Det varme veret gjorde at utviklinga gjekk raskt.
NLR Vest SA
20200505 163057
⋅ Plantevern

Tiltak mot siv

Siv i eng og beite er eit aukande problem på Vestlandet. Bruk seinsommaren og hausten til å bekjempe siv i grasmark når næringslageret i plantane er på det lågaste.
NLR Vest SA
20200428 112425
⋅ Plantevern

Tiltak mot myr- og vegtistel

Myr- og vegtistlar er toårige plantar med pålerot. Rotsystemet er forholdsvis grunt, og vekstpunktet ligg like under jordoverflata. Formeiring og spreiing skjer berre med frø. Fyrste året dannar planten ein bladrosett som overvintrar. Andre året blomstrar planten (juli- september), set frø og døyr. Myr- og vegtistlar er sjeldan eit problem på slåttemark. Her blir dei stort sett utkonkurrert av andre plantar og slått under innhausting av fôret. På beite er tistlar eit problemugras som reduserer kvaliteten og fører til tap av konkurransesvake artar
NLR Vest SA
Hoymole
⋅ Plantevern

Mekaniske tiltak mot høymole

Førebygging er det viktigaste tiltak i «kampen» mot høymola. La aldri høymola få overtak! Høymole i eng og beite er eit stort problem over heile landet. Både kvaliteten og mengda av avlinga er redusert på areal med høymole. Førebyggande tiltak som bl.a. vekstskifte, god drenering, val av tilpassa artar og sortar, gjødslings- og kalkingsplan basert på jordprøver og målretta beiting, bidreg noko til å halde bestanden i sjakk.
NLR Vest SA
Hundekjeks
⋅ Plantevern

Hundekjeks- vanskeleg å bli kvitt

Hundekjeks er ein fleirårig plante som formeirar seg både ved frø og vegetativ spreiing. Hundekjeks har blitt eit problematisk engugras, og det er vanskeleg å finne enkle metodar for å bekjempe den.
NLR Vest SA
Pl v Jou
⋅ Frukt og bær

Kva skal ein plantevernjournal innehalde?

Søkjer du om produksjonstilskot må du føre journal når du sprøyter. Korleis denne skal sjå ut er det ingen fasit på, men det finst krav for kva som skal dokumenterast.
NLR Vest SA
20200525 163058
⋅ Plantevern

Integrert plantevern (IPV)- obligatorisk for alle!

Integrert plantevern (IPV) er ein heilskapleg strategi som tek i bruk alle teknikkar og metodar som kan brukast for å halde mengda skadegjerarar under eit nivå som gjev økonomisk skade.
NLR Vest SA
Varkal 08042019a
⋅ Grovfôr

Vårkål – aukande utbreiing, og lett å gløyme?

Vårkål er mellom dei tidlegaste artane i eng og beite på Vestlandet. Han kan blomstre alt tidleg i april. Han spreier seg med frø, løkknoppar og rotknollar. Alt i siste del av mai byrjar plantane å visne. Direkte tiltak må settast inn seinast tidleg i mai. Vårkål er lite synleg seinare i vekstsesongen, og er difor lett å gløyme. Han medverkar likevel til tynnare eng og lågare avling.
NLR Vest SA
1 2 3 4