Spire Vestland 02062020
⋅ Grovfôr

Forskar Liv Østrem, Nibio Fureneset: «Bruk breie artsblandingar til eng»!

Dei siste åra har det vore fokus på frøblandingar til eng med lægre innhald av timotei og høgare innhald av bladgras. Vi har teke ein prat med Liv Østrem, som er forskar innan grasfysiologi og klimatilpassing ved Nibio Fureneset. Ho har vore ein pådrivar for å ta i bruk frøblandingar med mange artar.
NLR Vest SA
Lyssiv
⋅ Beite

Lyssiv – stadig på frammarsj

Nå har vi hatt nok en vekstsesong der vi ser at lyssiv konkurrerer ut graset mer og mer. Sivet dukker opp på stadig nye områder. Det er mulig å bekjempe lyssiv med plantevernmidler, men sprøyting alene på gamle utvokste tuer i beite, gir sjelden tilfredsstillende resultat.
NLR Vest SA
LA Hygienisk analyse av grovforet
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Hygienisk analyse av grovfôret

Sporane er ei utfordring for TINE og for dei mjølkeprodusentane som får påvist sporar i mjølka. Det har blitt jobba med sporar i mange år, men me er framleis ikkje i mål.
20200625 132323
⋅ Beite

Rug- og raigrasbeite til mjølkekyr i Askvoll

Rug og italiensk raigras gir frodig og godt beite til kyr ein månad etter såing. Rug krev høgare beitetrykk enn andre beiteplanter. Raigraset tek over på ettersommaren og syter for godt beite til hausten. Høgt grovfôropptak og redusert bruk av kraftfôr er ein av gevinstane med intensivt beite.
NLR Vest SA
Jan Guttorm og Johan Skeie
⋅ Gjødsling

Rådgiving med utgangspunkt i NLR Surfôrtolken

NLR Surfôrtolken er et rådgivingsverktøy der resultatene fra en surfôrprøve blir satt inn og vurdert i et programmert Excel-regneark. Så lager rådgiveren en samlet vurdering nederst på arket der det blir gitt tips om forbedringspotensial før neste vekstsesong.
NLR Vest SA
Reservebilde av Einbock
⋅ Grovfôr

Dyrking av eittårig raigras - erfaringar frå Nordfjord og Sogn

Det er vanleg å rekne med at dyrking av eittårig raigras er ein måte å auke avlinga på i høve til vanleg eng. I denne artikkelen skal vi sjå nærare både på avlingsnivå, kvalitet og økonomi. Er avlingsnivået høgt nok til å forsvare meirarbeidet i høve til tradisjonell eng med 2-3 slåttar?
NLR Vest SA
Beitepussing
⋅ Beite

Beitepussing med tohjuls slåmaskiner

For å fremje tilveksten og få eit høgtytande beite, er det svært viktig med godt stell. Beitepussing er ein sentral del av beiteskjøtselen. Plantane får ein lik vekststart og blir stimulert til auka gjenvekst av ung, næringsrik bladmasse. Samtidig er beitepussing eit godt tiltak i ugraskampen.
NLR Vest SA
Voss og stader med prover
⋅ Grovfôr

Årets grovfôr

Snittverdi frå 1. slått av årets grovfôr i Vestland fylke syner eit tørt og energirikt fôr med «normale» mengder fiber. Innhaldet av protein er høgare enn i fjor, men varierer, og syner kor viktig det er å ta prøve av fôret.
NLR Vest SA
IMG 20200603 205351
⋅ Gjødsling

Jordhelse og kompost på dagsorden

Det er aukande interesse for jord og jordhelse med omsyn til klimapåverknad og karbonlagring. Innhaldet av organisk materiale og karbon er ein viktig faktor for god jordhelse. Kompost er positivt for jordlivet. Kompostering av vrakfôr tilsett lauvtreflis, litt fast møk og gjerne litt friskt gras er både god utnytting av ressursane på garden og viktig for krinslaupet av næringsstoff.
NLR Vest SA
Kunstgjodselspreiiar hja Felde Samdrift pa Byrkjelo
⋅ Grovfôr

Dekk og diesel - korleis køyre rett?

Landbruket har førebels som einaste næring frivilleg inngått avtale med regjeringa om kutt i utslepp av klimagassar, tilsvarande 5 millionar CO2-eq. Bruken av maskiner som forbrenn fossilt brennstoff er stor i landbruket, og maskinparken er dermed sentral i arbeidet for å nå kuttet i utslepp av klimagassar. Spørsmålet er då, korleis kan utvikling og bruken av landbruksmaskiner bidra her?
NLR Vest SA
Ove og Magne
⋅ Arter og sorter

Strandsvingel og andre bladgras mot hjortebeiting

Magne Norddal i Fjaler opplever svært høgt beitepress frå hjort. Kostnaden i form av tapt avling er svært høg. Auka uttak av dyr og bruk at engfrøblandingar dominert av bladgras er tiltak som Magne håpar vil betre situasjonen.
NLR Vest SA
Plenklippar krev dokumentert opplaering
⋅ Frukt og bær

Bruk tid på opplæring av sommarhjelpa – det løner seg

God og relevant opplæring sikrar at arbeidet vert gjort slik du vil. Det gjer arbeidstakaren trygg, og hindrar at det skjer skadar eller ulukker på person, produkt eller utstyr.
NLR Vest SA
Grashaustingsutstyr demo
⋅ Grovfôr

Slått i bratt terreng - utvikling og utfordringar

På Vestlandet får mange bønder tilskot for drift av jordbruksareal med hellingsgrad 1:5 eller brattare. Å slå på slike areal kan vere utfordrande og farleg, og fokuset på lett grashaustingsutstyr for bruk i bratt terreng har auka den siste tida.
NLR Vest SA
Hoymole Straume 2019 002
⋅ Grovfôr

Kamp mot høymole etter slått

Det er ofte aktuelt med ei runde med ugrassprøyting i gjenveksten etter slått. Høymole vil alltid vere til stades, i større eller mindre grad. Ein kjemisk kamp mot denne vil verke ei stund, men dersom høymola er eit problem på garden, så må du nok kjempe mot ho meir eller mindre i all framtid.
NLR Vest SA
Nordre Vartdal kyr
⋅ Grovfôr

Klimadrypp: Klimasmart beiting

Noreg er eit land der beitebruken står sterkt, så lenge det har vore landbruk i Noreg har det vore beitedyr. Beiting er både dyrevenleg, utsiktsvenleg og turistvenleg. Årleg blir det hausta inn fôr frå innmarksbeite og utmark, tilsvarande ein verdi på 1 milliard kroner (NIBIO, 2016). At beiting har ei framtid i norsk landbruk er det lite tvil om, men er beiting foreinleg med eit klimavenleg vestlandsk landbruk?
NLR Vest SA
1 2