Attleggsynfaring
⋅ Grovfôr

Kampen mot ugras i attlegg

Det byrjar forhåpentlegvis å grønkast rundt om på dei stadane det var mørkt og brunt tidlegare i vår. Men kva er neste steg for å få ei rein og tett eng som varer i mange år?
NLR Vest SA
Markvandring Bulken 030621 Veka 3
⋅ Grovfôr

Resultat frå grasprøver før 1. slått 2021

I slutten av mai/ byringa av juni har NLR Vest teke ut grasprøver i enga. Fôret er enno energirikt, men prøvene viser høgt innhald av fiber. Det varme véret gjer at utviklinga går raskt.
NLR Vest SA
20200505 163057
⋅ Plantevern

Tiltak mot siv

Siv i eng og beite er eit aukande problem på Vestlandet. Bruk seinsommaren og hausten til å bekjempe siv i grasmark når næringslageret i plantane er på det lågaste.
NLR Vest SA
20200428 112425
⋅ Plantevern

Tiltak mot myr- og vegtistel

Myr- og vegtistlar er toårige plantar med pålerot. Rotsystemet er forholdsvis grunt, og vekstpunktet ligg like under jordoverflata. Formeiring og spreiing skjer berre med frø. Fyrste året dannar planten ein bladrosett som overvintrar. Andre året blomstrar planten (juli- september), set frø og døyr. Myr- og vegtistlar er sjeldan eit problem på slåttemark. Her blir dei stort sett utkonkurrert av andre plantar og slått under innhausting av fôret. På beite er tistlar eit problemugras som reduserer kvaliteten og fører til tap av konkurransesvake artar
NLR Vest SA
Hoymole
⋅ Plantevern

Mekaniske tiltak mot høymole

Førebygging er det viktigaste tiltak i «kampen» mot høymola. La aldri høymola få overtak! Høymole i eng og beite er eit stort problem over heile landet. Både kvaliteten og mengda av avlinga er redusert på areal med høymole. Førebyggande tiltak som bl.a. vekstskifte, god drenering, val av tilpassa artar og sortar, gjødslings- og kalkingsplan basert på jordprøver og målretta beiting, bidreg noko til å halde bestanden i sjakk.
NLR Vest SA
Hundekjeks
⋅ Plantevern

Hundekjeks- vanskeleg å bli kvitt

Hundekjeks er ein fleirårig plante som formeirar seg både ved frø og vegetativ spreiing. Hundekjeks har blitt eit problematisk engugras, og det er vanskeleg å finne enkle metodar for å bekjempe den.
NLR Vest SA
Pl v Jou
⋅ Frukt og bær

Kva skal ein plantevernjournal innehalde?

Søkjer du om produksjonstilskot må du føre journal når du sprøyter. Korleis denne skal sjå ut er det ingen fasit på, men det finst krav for kva som skal dokumenterast.
NLR Vest SA
20200525 163058
⋅ Plantevern

Integrert plantevern (IPV)- obligatorisk for alle!

Integrert plantevern (IPV) er ein heilskapleg strategi som tek i bruk alle teknikkar og metodar som kan brukast for å halde mengda skadegjerarar under eit nivå som gjev økonomisk skade.
NLR Vest SA
Varkal 08042019a
⋅ Grovfôr

Vårkål – aukande utbreiing, og lett å gløyme?

Vårkål er mellom dei tidlegaste artane i eng og beite på Vestlandet. Han kan blomstre alt tidleg i april. Han spreier seg med frø, løkknoppar og rotknollar. Alt i siste del av mai byrjar plantane å visne. Direkte tiltak må settast inn seinast tidleg i mai. Vårkål er lite synleg seinare i vekstsesongen, og er difor lett å gløyme. Han medverkar likevel til tynnare eng og lågare avling.
NLR Vest SA
Attlegg Fana
⋅ Grovfôr

Såing av attlegg – sådybden er viktigere enn du tror

I en tidligere utgave av «Grovfôrkatalogen» som Felleskjøpet utgir, har Jon Atle Repstad skrevet en side om «Sådybden – avgjørende for etableringsresultatet», og vi har fått lov og lage et sammendrag av dette til rådgivingsmeldinga.
NLR Vest SA
Einbock langfingerharv vedlikehaldssaing
Medlem
⋅ Grovfôr

Vedlikehaldssåing i ung eng

Kan ein med enkle metodar auke avlingsnivået, minske innhaldet av ugras og auke levetida for enga? Tre forsøksfelt på Sunnmøre i 2013-2017 syner at dette er vanskeleg å få til.
NLR Vest SA
Hjortegjerde NIBIO
⋅ Grovfôr

Skadeverknad av hjortebeiting i eng

Avlingstapet av hjortebeiting i eng er ofte størst i område med lite snø, og med ung vintergrøn eng som er i god hevd. Elles varierer avlingstapet med bestandstettleik av hjort, engalder, timotei-innhald og korleis enga ligg i høve til skog og utmark.
NLR Vest SA
20200528 114617k
Medlem
⋅ Ugras

Kveke (Elytrigia repens ssp. repens)

Fleirårig gras som dannar tette bestandar og mange lysskot. Kveke formeirar seg i hovudsak med krypande jordstenglar (vegetativ formeiring), men også med frø.
NLR Vest SA
Spire Vestland 02062020
⋅ Grovfôr

Forskar Liv Østrem, Nibio Fureneset: «Bruk breie artsblandingar til eng»!

Dei siste åra har det vore fokus på frøblandingar til eng med lægre innhald av timotei og høgare innhald av bladgras. Vi har teke ein prat med Liv Østrem, som er forskar innan grasfysiologi og klimatilpassing ved Nibio Fureneset. Ho har vore ein pådrivar for å ta i bruk frøblandingar med mange artar.
NLR Vest SA
1 2 3