Attlegg Rorvika 9 juli 2017 red50pro
⋅ Grovfôr

Ugraskamp i attlegg og eng

Korleis kan ein styre plantesetnaden, slik at ein tek vare på verdfulle fôrplantar, og samstundes held førekomsten av mindreverdige plantar på eit lågt nivå?
NLR Vest SA
Sauebilde
⋅ Grovfôr

Godt vårbeite til sauen er god økonomi!

Ingenting kan måle seg med fôrkvaliteten på ungt beitegras. Det inneheld mykje protein, og du kan difor oppnå høg produksjon utan bruk av kraftfôr.
NLR Vest SA
20220428 Osengard
⋅ Grovfôr

Vinterskadd eng i Sunnfjord

Mykje gjenvekst i eng sist haust kombinert med snø på telefri jord har gitt soppskade og dårlege bøar.
NLR Vest SA
N Silo overste hylle
⋅ Grovfôr

Ensileringspumpe fra Hardanger

På Hellestveit Gard driver Helen Hellestveit og Tor Bruland med sau og i tillegg lager Tor ensileringspumper for salg.
NLR Vest SA
Attlegg Fana
⋅ Grovfôr

Såing av attlegg – sådybden er viktigere enn du tror

I en tidligere utgave av «Grovfôrkatalogen» som Felleskjøpet utgir, har Jon Atle Repstad skrevet en side om «Sådybden – avgjørende for etableringsresultatet», og vi har fått lov og lage et sammendrag av dette til rådgivingsmeldinga.
NLR Vest SA
Byhoymole vanleg hoymole
⋅ Grovfôr

Kjemisk kamp mot høymole?

På tidlege stader er høymola komen på sprøytestadiet. Vi har fleire aktuelle kjemiske middel i eng og beite med og utan kløver. Lite nytt for 2022.
NLR Vest SA
Vassarve i blomst Marit
⋅ Grovfôr

Vassarve

Ved gode veksttilhøve er vassarve vanskeleg å bekjempe.
NLR Vest SA
Raud og vanleg honsegras
⋅ Grovfôr

Hønsegras

Unngå jordpakking og køyreskadar og legg vekt på systematisk grøfting og god drenering. Sørg for at pH i jorda er høg nok.
NLR Vest SA
Siv
⋅ Grovfôr

Lyssiv og knappsiv

På utsette areal reduserer sivartane næringsverdien og kvaliteten i grovfôret og er årsak til lågare fôrproduksjon.
NLR Vest SA
Krypsoleie blad
⋅ Ugras

Krypsoleie

Krypsoleie gjev lite og vassrik avling. Planta er ikkje giftig, men kan usmak på mjølk og er difor ikkje ynskjeleg i eng og beite.
NLR Vest SA
Gjodsling Dronebilde
⋅ Grovfôr

Aktuelle råd om gjødsling av eng

I år er mineralgjødsla ekstraordinært dyr. Derfor er det endå viktigare enn før å gjere alt ein kan for å utnytte denne innsatsfaktoren maksimalt.
NLR Vest SA
NLR Rogaland
Mineralgj spreier
⋅ Grovfôr

Se på surfôranalysene før du gjødsler

Før du skal i gang med årets vårgjødsling bør du ta fram surfôrprøven fra førsteslått i fjor og gjødslingsplanen fra i fjor og se hva du kan lære av det.
NLR Vest SA
1 2 3 4 5