Med gjødslingsplan frå NLR får du gode råd på vegen. Vi ser heilskapen i skifta dine og gir råda du treng for auka avling, høgare kvalitet og betre lønsemd. Vi tek jordprøver, som gir innsikt og meirverdi til gjødslingsplanen. Vi kan husdyrgjødsel og mineralgjødsel, vi har kunnskap om plantane og kjennskap til dine lokale forhold. Det gir agronomiske fortrinn til gjødslingsplanen din!