Produksjons- og miljømidlar

(Oppdatert: 21.09.2016)

Landbruksverksemdene forvaltar store areal og verdiar. Kulturlandskapet, kulturminna og det biologiske mangfaldet som jordbruksdrifta gjennom generasjonar har skapt, har stor verdi for samfunnet og folk flest, og det er eit ønske at bonden tar vare på dette. Det er også viktig for landbruket, som for andre næringar, at produksjonen ikkje fører til miljøforureining eller alvorlege miljøskadar.

Det er fleire forskrifter og ordningar som gjeld miljøarbeidet i landbruksproduksjonen. Dei viktigaste tilskotsordningane for deg som bonde er desse:

* Produksjonstilskot

* Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlar)

* Det regionale miljøprogrammet (RMP-midlar)

* Tilskot til skjøtsel av truga naturtypar

 

Me kan hjelpa deg med søknadane.