Vedtekter

(Oppdatert: 24.05.2016)

Vedtekter NLR Vest SA

§ 4.      Medlemane sine rettar og plikter
Medlemane må til ei kvar tid rette seg etter vedtektene, styret og årsmøtet sine vedtak, lover og reglar som gjeld for dei tenestene som vert utført av NLR Vest.

Medlemane har rett til å få råd og rettleiing av ulike slag.  
Styret fastset kva tenester som inngår i grunnkontingenten, kva som inngår i evt.tilleggskontingentar, og kva som er betalingstenester.

Medlemane plikter å betale kontingenten innan fastsett tid.


§ 5. Utmelding og utestenging
Utmelding skal skje skriftleg. Medlemskapen opphøyrer straks, men alt mellomverande må gjerast opp, t.d. bestillingar og inngådde avtalar. Meldinga må ha kome styret i hende seinast innan utgangen av januar for at medlemen skal sleppe å betale kontingent for utmeldingsåret.

Ved utmelding har medlemen ikkje krav på nokon del av formuen til føretaket.

Medlemar som ikkje lenger fyller vilkåra for medlemskap, kan etter skriftleg varsel utestengast som medlemar etter vedtak i styret. Vedkomande medlem har høve til å anke avgjerda inn for årsmøtet. Ankefristen er 1 månad rekna frå det tidspunkt medlemen er gjort kjend med styret sitt vedtak.


§ 6. Økonomi
Drifta av føretaket vert finansiert med medlemskontingent, tilskotsordningar, prosjektinntekter og inntekt frå sal av tenester til medlemar og andre.
Medlemskontingenten blir vedteken av årsmøtet, og er samansett av ein grunnkontingent og ein areal- og tenesteavhengig kontingent.
Eit eventuelt overskot skal tilførast eigenkapitalen i føretaket, og kan ikkje delast ut til medlemane.


§ 7. Styret
Føretaket blir leia av eit styre på inntil 5 medlemar. Fire styremedlemar vert valde av og mellom medlemane.  Dei tilsette har rett til å vere representert i styret i samsvar med gjeldande lovverk. Styremedlem frå tilsette, med varamedlem, skal vere vald av og mellom dei tilsette, og trer inn i styret etter ordinært årsmøte.  Frå stiftingsmøte av NLR Vest 11/2-16 til fyrste ordinære årsmøte, fungerer interimstyret som styre.

Styret held styremøte så ofte styreleiar finn det naudsynt, eller når minst to styremedlemar krev det.
Styret er vedtaksført når minst halve styret er til stades. Ved stemmelikskap, har fungerande leiar dobbeltrøyst.
NLR Vest er forplikta ved underskrift av styreleiar og dagleg leiar i fellesskap, eller styreleiar og ein styremedlem i fellesskap.


§ 8. Styret sine oppgåver og plikter
Styret er ansvarleg for forvalting av føretaket. Styret skal leie NLR Vest i samsvar med offentlege lover og forskrifter, eigne vedtekter og årsmøtevedtak, samt forvalte føretaket sine midlar.
Styret kallar inn til årsmøte og krinsmøte.

Styret skal kvart år leggje fram årsmelding og revidert rekneskap for siste driftsår, budsjett og styret sin arbeidsplan for inneverande år.


§ 9.     Dagleg leiing
Føretaket skal ha ein dagleg leiar. Styret skal tilsetje, og evt. avsetje, dagleg leiar, og er næraste overordna for denne. Styret avtalar lønsvilkår og utarbeider instruks for stillinga.
Dagleg leiar er ansvarleg for leiing av føretaket, og for at årsmøtet og styret sine vedtak vert iverksette.


§ 10.    Årsmøte
Ordinært årsmøte skal haldast innan utgangen av mars. Innkalling til årsmøte skal skje med minst 14 dagars varsel. Ekstraordinært årsmøte skal haldast dersom styret meiner det er naudsynt, eller dersom minst 1/10 av medlemane krev det.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne innkalling og sakliste
2. Velje møteleiar, skrivar og to til å skrive under protokollen
3. Handsame årsmelding og revidert rekneskap
4. Fastsetje medlemskontingent
5. Handsame styret sitt framlegg til budsjett og arbeidsplan for inneverande år
6. Handsame innkomne saker
7. Gjennomføre val av
a. Leiar for eitt år
b. Styremedlemar for to år
c. Tre varamedlemar i nummerrekkefølgje for eitt år
d. Medlem i valnemnda for tre år. 
e. Personleg varamedlem for valnemnda for eitt år
f. Revisor
8. Fastsetje godtgjersle til tillitsvalde etter tilråding frå valnemnda
Val av leiar og styremedlemar skal vere skriftleg. 

Innkomne saker som skal handsamast på årsmøtet, må vere styret i hende innan 15.januar.
Årsmøtet vedtek instruks for valnemnda.


§ 11.    Valnemnd
Valnemnda er samansett av 3 medlemar. Medlemen med lengst funksjonstid fungerer som leiar av valnemnda.
Valnemnda skal leggje fram forslag på kandidatar til dei tillitsverv der det skal føretakast val.
Leiar kallar inn til møta i valnemnda. 

§ 12. Krinsmøte
Krinsmøta er medlemsmøte som skal haldast før årsmøte og ekstraordinære årsmøte.
Årsmøtet fastset tal krinsmøte i regionen, men møta skal haldast i naturleg avgrensa, geografiske område.
Alle årsmøtesaker skal presenterast på krinsmøta. Kvart av møta vel utsendingar som skal representere krinsen i årsmøte i to år og varautsendingar for eitt år. Tal utsendingar frå kvar krins vert fastsett ut frå medlemstal.
Ved avrøystingar har kvart medlemsbruk ei stemme, som kan nyttast ved personleg frammøte.
Sakene vert avgjort med vanleg fleirtal.
Det skal førast protokoll frå krinsmøta.


§ 13. Tvistar
Tvist mellom NLR Vest og medlemar skal først søkast løyst på minneleg vis. Tvist som ikkje let seg løyse på minneleg vis, vert avgjort ved ordinær domstolshandsaming, om ikkje partane i staden er samde om å løyse tvisten ved voldgift i samsvar med gjeldande lov.


§ 14.  Vedtektsendring
Framlegg om endringar av vedtektene må vere sendt styret innan 15.januar. Framlegg om vedtektsendring må gjerast kjent i innkallinga. Gyldig vedtak om endring på årsmøtet krev tilslutning av minst 2/3 av avgjevne stemmer.


§ 15.  Samanslutning
Handsaming av sak om samanslutning med eit anna føretak vert handsama iflg Samvirkelova kap 8.


§ 16.  Oppløysing
Framlegg om oppløysing kan fremjast av styret. Vedtak om oppløysing krev 3 / 4 fleirtal av dei avgjevne stemmene i to påfølgjande årsmøte. Det siste årsmøtet som vedtek oppløysing, skal også velje eit avviklingsstyre.

Etter at alle økonomiske forpliktingar er dekka, skal eventuell resterande formue bli ståande i inntil fem år. I det tilfelle at ein ny organisasjon av same art, og liknande føremål, blir oppretta, skal midlane overdragast til denne. Dersom ny organisasjon ikkje er oppretta innan fem år, skal attverande midlar går til allmennyttige føremål innanfor norsk landbruk.

Disponering av utstyr som det er gjeve mekaniseringstilskot til, skal diskuterast med Norsk Landbruksrådgiving sentralt.

Vedtak om oppløysing skal meldast til Norsk Landbruksrådgiving sentralt.


§ 17.    Samvirkelova
Elles gjeld samvirkelovgjevinga til ei kvar tid.

Ver 11/2-16