Bli medlem

(Oppdatert: 06.01.2021)

Innmeldingsskjema finn du her

 

Vi formidlar fagkunnskap til beste for eit landbruk i utvikling. Vi er uavhengige og framtidsretta og byggjer rådgivinga vår på høg fagleg kompetanse og lokal kunnskap. Organisasjonen er bondeeigd og bondestyrt med årsmøtet som øvste organ. NLR Vest SA er del av NLR nasjonalt, som er ei landsdekkande rådgjevarteneste.

 

Vi har eit breidt rådgjevingstilbod, for at du som bonde skal kunne ha nytte av tenestene våre, uansett kva kunnskapsnivå eller erfaring du har frå før. Som medlem kan du nytte ein del tenester som kun er for medlemer, og får i tillegg rabattar eller reduserte prisar på andre tenester. 

 

Treng du meir og betre grovfôr?

Ynskjer du å betre økonomien i drifta?

Skal du byggje nytt, eller grøfte ?

Har du behov for hjelp til Miljøplan, SMIL– eller RMP-søknad?

Har du tankar om å starte ein ny produksjon, ei

tilleggsnæring eller ny næring?

Ynskjer du ei lett tilgjengeleg kjelde til fagstoff og nyhende innan landbruk?

Alt dette og meir til får du som medlem hjå oss!

 

 Som medlem får du:

 • Inntil 1 time telefonrådgiving
 • 40 % rabatt på timepris på rådgiving
 • Rådgivingsmeldingar pr e-post, ca 15 stk pr. år
 • Tilgang på fagstoff på nettsida vår
 • Om lag 30 % rabatt på alle kurs- og møteavgifter

 

Medlemspengar i 2020:

 • Grunnkontingent kr 1 200,- per år
 • Arealkontingent grovfôr kr 5,30 per dekar
 • Arealkontingent frukt og bær kr 43,00 per dekar
 • Arealkontingent grønsaker og potet kr 37,50 per dekar
 • Maksimalkontingent kr 2 200,- per kultur og år

 

DA og samdrifter

DA og samdrifter som søkjer produksjonstilskot felles vert behandla som einskildmedlemar i NLR Vest og betaler ein grunnkontingent, samt kontingent for arealet det vert søkt om produksjonstilskot for.

Andre medlemar i samdrifta kan teikne medlemskap ved å betale grunnkontingent. Dette gjev rett til å få medlemspris på tenester, som til dømes HMS.

 

Samdriftsmedlemar som har annan produksjon i tillegg til samdrifta betaler for individuelt medlemskap med grunnkontingent og arealkontingent for å få tenester til medlemspris.

 

Medlemer i samdrifter som ikkje søkjer produksjonstilskot felles, må teikne individuelt medlemskap.

 

HMS-teneste

HMS er ei betalingsteneste, der ein betaler ei fast årleg godtgjersle for eit treårig opplegg:

 • Besøk av HMS-rådgjevar på garden
 • Time hos bedriftshelsetenesta
 • Invitasjon til HMS-fagmøte el tilsvarande

 

Bygningsplanlegging

Bygningsplanlegging er ei dyrare teneste enn anna rådgjeving, og har difor eiga prising.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.