Norsk Landbruksrådgiving Vest SA har i desse dagar 11 krinsmøte der det blir informert om organisasjonsprosessen i NLR. Dagleg leiar Fredrik Fjose deltek på møta for å orientere. På krinsmøta blir det valt utsendingar til årsmøte, samt at det er faglege innlegg frå rådgivarane. Prosessen vidare i NLR Vest vil vere at styret lagar ei innstilling som årsmøtet behandlar 22. mars.

Organisasjonsprosessen i NLR

Landbruket endrer seg og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) må derfor utvikle seg for å levere aktuell kunnskap til bønder i hele landet framover.

NLR består av ti regionale rådgivingsenheter med et nasjonalt servicekontor. NLR har de siste årene mottatt ca. 100 mill. kroner over jordbruksavtalen. Landbruksdirektoratet gjennomgikk vinteren 2022 bevilgningen og konkluderte med at det er behov for at det offentlige støtter fagområdene som NLR dekker, men at det må gjøres endringer. Formålet med støtten til NLR er blant annet å bidra til et faglig sterkt og likeverdig rådgivningstilbud til alle bønder i hele landet. Med bakgrunn i Landbruksdirektoratets rapport ble det i jordbruksavtalen i 2022 bestemt:

Dagens oppgaveløsning må bli mer samordnet, enhetlig og effektiv. Dette er en forutsetning for at NLR skal tildeles tilskudd fremover i tid. Partene kan ikke se at dette kan gjøres uten at NLR organiserer seg som èn juridisk enhet. Formålet med støtten vil ikke kunne oppfylles gjennom å tildele tilskudd direkte til NLRs 10 juridiske regionale enheter hver for seg. Det understrekes at lokal og regional tilstedeværelse fortsatt skal være en forutsetning for rådgivingstjenesten.

NLR fikk i september et oppdragsbrev fra Landbruksdirektoratet med et klart oppdrag basert på jordbruksavtalen som ble vedtatt i stortinget i juni. Hele NLR gjennomfører derfor nå et organisasjonsprosjekt kalt Omega. Styret i NLR er prosjekteier og ansvarlig for endelig leveranse. Arbeidet med å utrede og utvikle framtidas NLR ledes av direktør Bjarne Holm. Alle styreledere i de ti regionale NLR-enhetene, styret i NLR og representanter fra fagforeningene utgjør prosjektgruppa (19 personer).

Det er satt ned tre arbeidsgrupper i prosjektet. Arbeidsgruppen for eier og styring består av Sigurd Reksnes, styreleder i NLR Vest (leder), Lars Morten Rosmo, styreleder i NLR Trøndelag, og Paul Edvard Vittersø, styreleder NLR Viken. Arbeidsgruppa for forretning består av Arne Kristian Kolberg, styreleder i NLR Øst (leder), Fredrik Fjose, daglig leder i NLR Vest, og Stig Runar Størdal, daglig leder i Landbruk Nordvest. Arbeidsutvalget for intern kommunikasjon består av Tor Anton Guren, daglig leder i NLR Øst, Bjørn Steinar Skarbø, Naturviterne, Arnfinn Særheim, Negotia, og Maud Grøtta, ansattvalgt styremedlem i NLR-styret.

NLR i møte med avtalepartene

Plan for samordning av NLR skal være klar til 1. mars og årsmøtene i alle NLR-regionene. Styret i NLR og Styrelederforum, som består av alle styrelederne i NLR, gjennomførte møte med Landbruksdirektoratet og avtalepartene 31. januar, hvor status på prosjektet ble presentert. Prosjektgruppa har jobbet meget godt og avtalepartene var svært fornøyd med de skissene som ble lagt fram i møtet. Et viktig krav er fortsatt sterkt regional og lokal tilstedeværelse, og dette er ivaretatt gjennom den organiseringen prosjektet legger opp til. Både eierdemokratiet og den forretningsmessige driften vil fortsatt ha en regional oppbygging. Samlingen til én organisasjon sikrer fortsatt støtte over jordbruksavtalen, som er en viktig forutsetning for å kunne opprettholde rådgivingsaktiviteten og sikre de ansatte. Slik støtte ble på nytt bekreftet av Bondelaget og Landbruks- og matdepartementet i møtet. Tettere faglig samarbeid i hele landet ser vi har mange fordeler og gir nye muligheter. Norsk Bonde- og småbrukerlag understrekte viktigheten av frivillighet, gode demokratiske prosesser og at det er viktig at det tas frem en løsning som alle kan velge å gå inn i.

Videre fremdrift

Den 13. februar skal NLR-styret vedta nødvendig dokumentasjon til de årsmøtene i NLR-regionene i mars og april. Fra 14. mars til 28. april er det årsmøter i NLR-regionene, der veien videre vedtas. NLR-regionene og NLR sentralt avgjør om de vil inngå i et nytt landsdekkende samvirkeforetak gjennom vedtak i sine årsmøter. Deretter vil årsmøtet i NLR i april ta stilling til om selskapet skal stiftes. Siden det er snakk om en eventuell virksomhetsoverdragelse inn i en nytt Norsk Landbruksrådgiving SA, så vil alle medarbeidere følge med de kontorsteder, retter, plikter og betingelser som de har i dag. Alle medarbeidere og fagforeninger skal involveres ytterligere når eierorganisasjonen har valgt retning.

Det er ikke snakk om en sentralisering av virksomheten, men tvert imot enda sterkere lokal og regional forankring og tilstedeværelse. Landbruket er i endring og derfor må også NLR endre seg. Det som var godt nok i 2015 er ikke automatisk godt nok i 2030. Målet med en ny organisering er å kunne levere enda bedre på landbrukets behov i hele landet framover, og samtidig beholde grunnfinansieringen over jordbruksavtalen. Valget årsmøtene skal ta stilling til er egentlig enkelt - et nytt NLR som definert i prosjekt Omega - eller –
en videreutvikling av dagens regionale rådgivingsenheter og samarbeid de imellom, men da uten tilskudd over jordbruksavtalen (ca. 100 millioner kroner).