Ledergruppa i NLR Vest

Daglig leder, nestleder og faglederne i NLR Vest blir gjerne omtalt som ledergruppa..

Kontingenten dekker 1 time telefonrådgiving per år. Du får tilsendt rådgivingsmeldinger for jordbruk/frukt/bær (15-30 pr år), 2 nummer av bladet Vestlandsbonden, tilgang til fagartikler på våre nettsider og invitasjoner til markdager og fagmøter. Medlemskapet gir rabatt på tjenester og kurs som NLR arrangerer, ca. 40 % på timebaserte tjenester og 30 % på kurs.

Kontingentsatser for 2021:
Grunnkontingent kr 1200,- per år
Arealkontingent grovfôr kr 5,50 per dekar
Arealkontingent frukt og bær kr 45,00 per dekar
Arealkontingent grønsaker og potet kr 38,50 per dekar
Maksimalkontingent kr 2200,- per kultur og år

Kontingenten for 2022 blir bestemt av årsmøtet i mars. Vi minner om at årsmøteutsendinger fra hver krets blir valgt på kretsmøtene, som blir holdt i begynnelsen av februar. Der har alle mulighet til å komme med innspill og påvirke medlemsorganisasjonen NLR.

Aktuelle tjenester

Nå i begynnelsen av året vil vi gjerne trekke fram noen av de tjenestene som er aktuelle utenom vekstsesongen:

Mekanisering - Høye energi- og råvarepriser har ført til en kraftig økning i gjødselpriser. Foran neste sesong er det flere tiltak vi kan gjøre for å få utnytte gjødsla best mulig. Få med deg webinaret Gjødselsituasjonen og mekaniseringstiltak 19. januar, kl. 19.30.

Produksjonsrådgiving -Tidlig planlegging av vekstsesongen er viktig for å få et godt resultat. Med gjødselprisene vi har nå, og generelt økte kostnader, kan det være lurt å ta en gjennomgang av driften og se om det er kostnader man kan kutte. Kanskje kan både husdyrgjødsel og mineralgjødsel utnyttes på en bedre måte. Innen hagebruket er det ofte utfordringer med skadegjørere. Våre rådgivere kan hjelpe til med å legge en plan før sesongen, slik at tiltakene er på plass i tide.

Ta kontakt med en av våre produksjonsrådgivere for å bestille rådgivningstime, eller en rådgivingspakke for hele sesongen (grovfôr, frukt og bær). En time rådgiving koster 720 kr for medlemmer.

For de med Debio-godkjent økologisk produksjon finnes det gunstige rådgivingsavtaler hvor bonden kun betaler en egenandel på 350 kr per time.

HMS-avtale - Medlemmer kan kjøpe denne avtalen for 2200 kr per år. Tillegg for flere personer: 1100 kr pr år. Avtalen gir regelmessig gjennomgang av arbeidsmiljøet på gården med egen HMS-rådgiver, og oppfølging av din egen helse i forhold til arbeid hos Bedriftshelse1 eller Avonova. Avtalen dekker krav om godkjent BHT for bedrifter som har krav om det. Avtalen gir ekstra rabatt på HMS-relaterte kurs, og kan og gi rabatt på forsikringer. Ta kontakt med en av våre HMS-rådgivere om du trenger hjelp med KSL, risikovurderinger og dokumentasjon innen HMS.

Klima førsteråd - Gode klimatiltak bidrar til bedre produksjon og lønnsomhet. Det er bra for drifta og bra for miljøet! På et NLR Klima Førsteråd går bonden og en rådgiver gjennom drifta på gården og finner styrker og svakheter i dagens drift. Resultatet blir en tiltaksplan med klimatiltak som er tilpasset din produksjon. Et Klima førsteråd koster 4 000 kr for planteproduksjon og 6 000 kr for husdyrproduksjon. Du kan søke om Regionalt miljøtilskudd i jordbruket for et NLR Klima Førsteråd.

Er du ikke medlem enda, finner du innmeldingsskjema her.

Leiargruppa
Ledergruppa i NLR Vest