Program

Onsdag 24. november

10.00-11.00 Registrering, kaffi, velkommen

Klimatilpassa grovfôrproduksjon og grovfôrkvalitet

11.00-11.20 Klimatilpassing; frøblandingar og hausteregime v/Liv Østrem (NIBIO)

11.20-11.40 Strandsvingel; sortar og fôrkvalitet v/Khaled Murad Agha (NIBIO)

11.40-12.00 Proteinverdien av surfôr v/Håvard Steinshamn (NIBIO)

12.00-12.20 Surfôrkvalitet og metanproduksjon (Klimagrovfôr) v/Kim Viggo Weiby (NMBU)

12.20-12.40 Hyppig hausting og fornying: Intensivering med god avkastning? v/Håvard Steinshamn (NIBIO)

12.40-13.00 Spørsmål og diskusjon

13.00-14.00 Lunsj

Gjødsling

14.00-14.20 Kva er optimal N-gjødsling? v/Harald Volden (TINE)

14.20-14.40 N-respons i eng; effekt av stigande N-tilførsel på avling og kvalitet v/Marit Jørgensen (NIBIO)

14.40-15.00 Gjødslar vi tidleg nok om våren? v/Åsmund Kvifte (NIBIO)

15.00-15.20 Er N-gjødslinga til enga sterk nok? Tidleg gjødsling etter førsteslått v/Tor Lunnan (NIBIO)

15.20- 15.40 Spørsmål og diskusjon

15.40-16.00 Kaffipause

Klimagassutslepp frå jordbruksareal

16.00-16.20 Klimagassutslepp frå jordbruksareal v/Aina Lundon Russenes (NIBIO)

16.20-16.40 Klimagasskalkulatoren v/Helena Elvatun (NLR)

16.40- 17.00 Spørsmål og diskusjon

19.00 Middag og sosialt samver

Torsdag 25. november

Jord, vatn, karbon

09.00-09.20 Jordartar på Vestlandet -utfordringar for jordbruksdrift v/Samson Øpstad (NIBIO)

09.20-09.40 Drenering, jord og klima -Resultat frå ulike prosjekt v/Johannes Deelstra (NIBIO)

09.40-10.00 Avrenning av nitrogen og fosfor v/ Samson Øpstad (NIBIO)

10.00-10.20 Jordpakking på ulike jordartar og ved ulik drift v/Synnøve Rivedal (NIBIO)

10.20-10.40 Karbonlagring i jord, kva er mogleg på Vestlandet? v/Ievina Sturite (NIBIO)

10.40- 11.00 Spørsmål og diskusjon

11.00-11.20 Kaffipause

Hjorteskade på eng og skog

11.20-11.40 Utfordringar i grovfôrproduksjon ved høgt beitetrykk av hjort v/gardbrukar Magne Norddal

11.40-12.00 Hjorteskade på eng - resultat frå forsøk v/Samson Øpstad (NIBIO)

12.00-12.30 Beiteskade av hjort i foryngingsfelt og ung produksjonsskog av gran og furu v/Gro Hylen (NIBIO)

12.30-12.50 Hjorteforvalting med mål om å redusere arealbrukskonflikter v/Magnus Frøyen (Norsk Hjortesenter)

12.50-13.10 Spørsmål og diskusjon

13.10-14.00 Lunsj