Lise Austrheim

Da jeg gikk på ungdomsskolen bestemte jeg meg for at det var landbruksrådgiver jeg hadde lyst til å bli, og nå har jeg jobbet som det i 30 år og synes fortsatt det er like gøy.

Surfôrprøver er viktig både i forbindelse med grovfôrrådgiving, gjødslingsplan og fôrplan!

Når du får tilbake analyseresultater for prøver av grovfôret du har produsert, kan disse resultatene brukes til flere ting. Ber du om NLR Surfôrtolken, vil vi sette resultater for de viktigste parameterne inn i et skjema og utarbeide en samlet vurdering nederst, der vi gir deg tips og råd om hva du kan gjøre for å få et enda bedre surfôr neste sesong.

Tørrstoffverdien sier oss noe om hvor vellykket/effektiv fortørkinga har vært. Har det vært dårlige fortøkingsforhold, ender det ofte opp med at innholdet av ammoniakk er høyt og det fører igjen til en nedbryting av proteinet.

pH-verdien og innholdet av syrer, forteller om ensileringsprosessen har gått som ønsket. Noen bruker ikke ensileringsmiddel og mener det går greit, mens analyseverdiene kanskje sier noe helt annet. Type ensileringsmiddel, dosering og fordeling av ensileringsmiddel er også ting vi kan kommentere.

For å sjekke om du har slått på rett utviklingsstadium til graset, ser vi på NDF-verdien. Tidlig slått gir lite struktur – lav NDF-verdi, mens sein slått virker motsatt og det fører igjen til lavt innhold av energi. Slår du rundt begynnende skyting, får du et fôr med middels innhold av struktur i kombinasjon med mest mulig energi og protein, og dette slåttetidspunktet regnes derfor som det mest optimale. Hvis innholdet av struktur i grovfôret er lavt, må du ta hensyn til dette ved utarbeiding av fôrplan og skaffe deg nok struktur på andre måter, for eksempel ved å bruke halm, betefiber eller fiberrikt kraftfôr.

FEm-verdien forteller om energiinnholdet i surfôret og har stor betydning for valg av kraftfôrtype og -mengde.

Ser vi på proteininnholdet i prøven, kan vi bruke denne verdien både for å sette opp en gunstig fôrplan, men også for å sjekke om du har gjødslet med rett mengde nitrogen i forhold til avling og gitt gjødsla til rett tid i forhold til slått. Før måtte man be om egne analyser for å få med de andre mineralene. Nå er det flere av analyselaboratorier som oppgir mengden av mineraler på NIR-basis som standard. Får du med verdier for fosfor, kalium og svovel i tillegg til proteininnholdet, kan du se hvordan gjødslinga di har slått ut i praksis.

Kan jeg bruke en billigere type gjødsel? Med stadig høyere priser på mineralgjødsel, får vi får mange spørsmål om det er fornuftig å bytte fra et mineralgjødselslag til et annet og billigere et. Da er det til stor hjelp å kunne gå inn og se på mineralinnholdet i surfôrprøvene. Noen ganger kan de vise at et bytte fra for eksempel 25-2-6 til OPTI-NS, neppe vil forårsake avlingsnedgang og dårlig mineralsammensetning i fôret. Andre ganger kan surfôrprøveresultatene gi tydelig indikasjon på at du bør bytte fra et mineralgjødselslag uten kalium, eller med lavt innhold av kalium, til et gjødselslag med mer kalium.

Alt dette å mere til vil du få svar på hvis du ber oss om NLR Surfôrtolken. Vi kan ta prøven for deg, men du kan også ta den selv og sende resultatene til oss. Vi tolker resultatene og gir deg tips og råd om forbedringspotensial!

Her kan du lese om Jan Guttorm og Johan Skeie, som produserte førsteklasses fôr i 2020, etter å ha fått Rådgiving med utgangspunkt i NLR Surfôrtolken

Her kan du lese mer om Surfôrprøver og NLR Surfôrtolken og finne Bestillingsskjema

NLR surfortolken
NLR Surfortolken er laget slik at alt får plass på en A4-side. Først blir de viktigste parameterne for næringsinnhold, gjæringskvalitet og mineralinnhold vurdert med en setning og så kommer en samlet vurdering nederst, der vi ser på alle verdiene samlet og gir råd om forbedringspotensial.
Lise i hoyt gras
Lise i høyt gras.