NLR Vest har, sammen med kommunene Alver og Austrheim, de siste årene jobbet for omdisponering av overskuddsmasser fra utbygging til nydyrking eller forbedring av jordbruksareal.

Det er prosjektet Jordmasser – fra problem til ressurs. Ta vare på matjorda som har satt fokus på utfordringen bøndene i området Nordhordaland som nå er belønnet med Landbruks- og matdepartementets nasjonale jordvernpris som deles ut annen hvert år.

Fra problem til ressurs

– Når det først er besluttet at jord skal omdisponeres, er det flott at den kan brukes andre steder. Gjenbruk er fint, sa Bollestad da hun delte ut prisen. Hun vektla også det tverrfaglige samarbeidet og roste veilederen som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet.

– Dette er til etterfølgelse for andre prosjekterer i hele landet.

Jordvern NLR Vest Fjelltippen fra sor
Fra skrinn og grunnlendt utmark til fulldyrka jord. Beste bakkane eg har, sier bonden.

Kan ikke sløse med matjorda

I en tid der landbruket og samfunnet har fått enda mer fokus på beredskap og matsikkerhet, er Bollestad klar på at jordvernet henger sammen med beredskapen.

– Vi jobber stadig for å redusere mengden omdisponert jordbruksareal, og i jordvernstrategien trapper vi stadig ned på areal som kan omdisponeres, men det må skje trinnvis, sa Kristelig Folkeparti-politikeren, og la spøkefullt til:

– Dyrka mark er hellig grunn!

Lise Austrheim Olaug Bollestad Liv Lyngstad
Rådgiver Lise Austrheim (f.v.), Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og daglig leder Liv Lyngstad. (Foto: Siri Josefine Mo)

Opparbeidet seg nødvendig erfaring og kompetanse

Leder for prosjektet har vært Trygve Torsteinsen, rådgiver i NLR Vest.

– Fagmessig god flytting av matjord til nye jordbruksareal må bli et minstekrav, men også fornuftig bruk av udyrka overskuddsmasser til jordbruksformål kan være med å kompensere for nedbygging. Der det er stor byggeaktivitet oppstår det alltid store mengder overskuddsmasser. Noen ganger blir disse massene bare "dumpa i ei hole" for å bli kvitt de enklest mulig. Som regel til ingen nytte, og noen ganger til og med til skade for miljøet. Heldigvis fins det gode eksempler på at dyktige bønder og entreprenører lager gode jordbruksareal av jordmasser som uansett må fjernes i forbindelse med utbygging, sier Torsteinsen.

NLR Vest har, siden starten av 2000-tallet, fått henvendelser fra fortvilte bønder som har fått overskuddsmasse dumpet på sin gård, uten å få vekst i jorda.

– NLR Vest har opparbeidet seg god erfaring og god kompetanse på området, sa daglig leder i NLR Vest, Liv Lyngstad da hun mottok prisen sammen med ordførerne i Alver og Austrheim kommune.

Hun er poengterer at NLR Vest har hatt fokus på løsningene, ikke problemene.

– Bøndene eier ikke problemet overskuddsmassene, men sitter ofte med løsning ettersom de har areal og ofte et behov for masse. Allikevel er det bøndene som blir sittende med kostnader rundt forhåndsundersøkelser og saksbehandling, sa Lyngstad. Samarbeidet i Alver og Austrheim har gjort dette bedre for bøndene, og prosessen og veilederen har vært med på å sikre at overskuddsmasser er blitt disponert på en samfunnsnyttig og miljømessig god og forsvarlig måte.

Veilederen inneholder også forslag til avtaler mellom bønder og entreprenører, for å sikre et godt resultat for bonden.

Liv lyngstad mottar jordvernpris
Daglig leder i NLR Vest Liv Lyngstad mottok honnør og blomster for arbeidet NLR Vest har gjort med jordvern. (Foto: Siri Josefine Mo)

Engasjerte bønder

Blant bøndene som har vært med i prosjektet er Magnar Askeland. Han har hatt, og har fortsatt, god kontroll på hva som blir tippet på sin grunn og sjekker hvert lass som kommer med overskuddsmasse.

– Med godt samarbeid med naboer, har vi fått det til. Vi får tilkjørt forskjellig type masser, både jord og stein. Det er fint fordi vi trenger forskjellige masser for å få bygd opp det vi ønsker, forteller han og viser til veiene som er bygd rundt skiftene. Dette for å utnytte og effektivisere arealet og få minst mulig pakkeskader på jorda.

Se video fra driftsveiene i og rundt dyrka mark hos Magnar Askeland.

NLR Vest retter en stor takk til Statsforvalteren i Vestland for både initiativ til og finansiering av prosjektet – og ikke minst for nominasjonen. Takkes skal også våre andre samarbeidspartnere, våre kollegaer i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge, NIBIO avd Fureneset, og bonde og entreprenør Magnar Askeland i Nordhordland og Thom Abelvik på Sunnmøre.

Statsforvaltere i hhv Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, samt Vestland Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Maskinentreprenørenes Landsforbund og Bergen Kommune har alle støttet og vært med å finansiere prosjektet.