Arve Arstein

Eg tykkjer sjølv er ein heldig kar, som er fødd og oppvaksen på eit mjølkebruk i skifabrikk- og landbruksbygda Straumsnes i Fjaler. Far arbeidde på skifabrikken i tillegg til å drive med mjølkeproduksjon med 8-9 kyr i lag med mor.

Mange ynskjer å bygge

Det er stor rift om midlane som Innovasjon Norge har til å støtte bønder som ynskjer å bygge fjøsar. Potten for 2021 vart fordelt tidleg på året, og mange fekk avslag grunna mangel på midlar. Vi i NLR Vest opplever stor interesse for å satse i landbruket, og det er all grunn for å tru at midlane som IN får til disposisjon i 2022 får føter å gå på. Har du planar om å søkje om støtte til byggeprosjektet ditt i 2022 er det på tide å starte å planlegge.

Grundig planlegging er viktig

Det er krevjande å satse i landbruket i dag; kapitalbehovet ved oppstart eller utbygging er stort. Mange som har vore i gjennom byggjeprosessar har følt dette på kroppen. Det er sjølvsagt skilnad på å byggje ein ny fjøs til 100 sau eller mjølkefjøs til 25-30 kyr. Likevel - felles for prosjekta er høge krav til planar, fagkunnskap og gjennomføringsevne, tilstrekkeleg areal, fokus på kostnader og nok likviditet (betalingsevne).

Landbruket er ei arbeidsintensiv næring; nokre produksjonar har jamt høgt arbeidsbehov året rundt, medan andre har klare arbeidstoppar. Det er viktig at byggherre og planleggar diskuterer dette grundig i framkant av prosjektet og har realistiske løysingar. Ta kontakt med yrkesbrør som har erfaring frå liknande prosjekt og lytt til gode råd. Vurder om det er behov for å leige inn ekstern byggeleiar til prosjektet.

Grovfôrproduksjonen er ein nøkkelfaktor. Vi måler arbeidsforbruk og kostnader i grovfôrdyrkinga i fôreiningspris. Grovfôrkostnadane varierer svært mykje mellom bruk. Kva er realistisk å kunne produsere av grovfôr sjølv – kva må kjøpast? Skal du gjere alt sjølv eller skal du leige inn hjelp?

Info frå Innovasjon Norge Vestland

IN har nyleg sendt ut informasjon om krav til søknad om støtte til fjøsar i 2022.

 • Søknader om IBU-midlar i 2022 kan sendast til IN Vestland etter 1. november 2021.
 • Innovasjon Norge vil vurdere dei innkomne søknadene og prioritere dei i høve til lønsemd og ressursgrunnlag. Alle fullstendige søknader som er innkomne før 1. februar 2022 vil bli vurdert, uavhengig av innsendingstidspunktet.
 • Vedlegg til ein fullstendig søknad:
  • Driftsplan
  • Byggeteikningar og kostnadsoverslag
  • Minst 80 % av planlagt mjølkekvote må vere eigen kvote eller skriftleg leigeavtale. Resten må sikrast med intensjonsavtalar
  • Minst 70 % av grovfôrgrunnlaget må vere eige areal eller langsiktige leigeavtalar (10 år)
  • Tilstrekkeleg spreieareal
  • Stadfesting av finansiering frå bank

Ramma for IBU-midlane i 2022 vert fordelt i sep. 2021

Bygg-, HMS- og Økonomirådgjevarar:

Kva tilbyr vi? NLR Vest har i mange år tilbydd rådgjeving og hjelp i høve bruksutbygging. I denne gruppa er det rådgjevarar med høg kompetanse innan bygg og bygningsplanlegging, HMS og driftsplanlegging/vegval/økonomi

Ta kontakt!

Det stramar seg alltid til når søknadsfristen nærmar seg, så vi oppfordrar dykk til å ta kontakt no!

Fagartikkel om tverrfagleg rådgjeving i høve utbygging: https://vest.nlr.no/fagartikler/hms/vest/alle-gode-ting-er-framleis-tre