På den minst tørkesvake jorda i aust ved kysten nærmer det seg nå slått for de som skal ha en slått med høy kvalitet. Det samme gjelder på areal som er vanna etter behov fra førsteslåtten.

På målestasjonene Lyngdal og Landvik nås 600 døgngrader rundt denne helga. Imidlertid vil mange prøve å få mer mengde i år på grunn av tørken, men utslaga som tørken gav på førsteslåtten varierer veldig i år, og derfor vil det være stor variasjon mellom bønder på hva slags målsetning som lønner seg. I hovedssak vil det i tørkeår lønne seg å produsere mengde framfor kvalitet dersom det ikkje er rimelig grovfôr å få tak i.

Nå i disse dager ser vi flere enger som skyter altfor tidlig. Bildet under viser eng som skyter ca 3 uker etter førsteslåtten. Ei slik eng vil vanskelig kunne gi mye avling.

Etter skyting er vekstpotensialet sterkt redusert. Det kan være andre grassorter enn timoteien som kan gi noe mengde utover i engforløpet, men ei slik eng bør ha en relativt tidlig slått. En tidlig slått vil gi bedre grunnlag for en bra tredjeslått, enn en sein slått. Har en to dårlige slåtter gir det grunnlag for ei sterkt redusert gjødsling til tredjeslåtten, dersom en har gjødsla normalt til de to første. Vi har tatt prøver av mineralsk nitrogen som viser at det er mye nitrogen tilgjengelig etter dårlige avlinger på førsteslåtten.

Det er også endel gjenlegg som har vært mislykka i år, og der det nå velges å så på nytt. Det er flere muligheter her, men det som gir aller mest avling er nok å så korngrønnfôr og ev. også ettårig raigras for å kunne ta to slåtter til i sesongen. Sår en i sistnevnte bør dette etableres senest innen medio juli, men jo før dess bedre. Inni landet begynner tida å bli knapp for dette. Når tida går, står en igjen med alternativet med korngrønnfor med eller uten gjenlegg. Det bør være mulig å høste 200 Fem per dekar med denne strategien.

Mineralgjødsel

Det har skjedd en ytterligere prisnedgang på nitrogengjødsel. Nå koster den rimeligste N-gjødsla ca 16 kr per kg N. Prisforskjellen opp til fullgjødsel er stor nå, og sjøl med lite husdyrgjødsel vil en kunne vurdere å bruke den rimeligste gjødsla, særlig der avlingsutbyttet har vært lavt tidligere i sesongen. Fullgjødsla får tidligst ny pris i august. Hva som skjer videre med prisen, og når en bør kjøpe gjødsla for neste sesong er vanskelig å si noe om. Det vil nok være aktuelt som i andre år å gjøre opp status i august for dette.

Eng 3 uker etter slatt