Håndbok "Jordmasser – fra problem til ressurs. Ta vare på matjorda

26.10.2018 (Oppdatert: 21.01.2019) Trygve Torsteinsen

Våre to rådgivere, Olav Martin Synnes og Trygve Torsteinsen, sammen med Are Johansen fra NLR Nord Norge og Samson Øpstad fra NIBIO på Fureneset, har de siste to årene arbeidet med ei omfattende håndbok i bruken av overskuddsmasser til jordbruksformål. Håndboka er en del av et større prosjekt som også omfatter en veileder for offentlig forvaltning omkring samme tema.

Håndboka har en generell del med grunnleggende kunnskap om jord og jordarter.  Her ser vi blant annet på forskjellene mellom ulike sjikt i jorda, og betydningen av god jordstruktur.  I denne delen finner vi informasjon omkring uttak, mellomlagring og utlegging av jordmasser til jordbruksformål. 

 

Miljøhensyn har fått et eget kapittel i håndboka. Her omtales tema som kulturminner, biologisk mangfold, ureine masser og avrenning.  Vi beskriver tiltak for å redusere miljøbelastning, og ser også på systemer for kontroll med massene som skal brukes.

 

I den praktiske delen tar vi for oss tema som planlegging, etablering, drift og avslutning av jordtipper / planeringsfelt.  Vi ser på dette med flytting av matjord, og fremgangsmåter ved midlertidige tiltak på dyrka mark.  

 

Avslutningsvis har vi tatt med fire eksempler på gjennomførte prosjekter.  To må karakteriseres som svært vellykka, og har gitt oss erfaringer som har vært svært nyttige i arbeidet med håndboka.  De to andre viser at uten god planlegging, gode skriftlige avtaler og oppfølging av disse, kan resultatet bli mindre bra.  Vi har derfor også utarbeidet maler for skriftlige avtaler som kan tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

 

Håndboka er på noe over 100 sider, og er hovedsakelig rettet mot bønder og entreprenører som arbeider med overskuddsmasser og flytting av jord.  Vi håper at også rådgivere og saksbehandlere vil få nytte av håndboka i sitt arbeid.

 

Håndboka kan kjøpes i innbundet utgave for 250 kr pluss porto. Bor du i nærheten av et av våre kontor kan du hente den der. Du finner den i digital utgave i menyen til høyre. En kortutgave på ca 10 sider, med de viktigste elementene i håndboka finnes også. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.