Trygt landbruk er eit oppfriskingskurs i HMS for landbruksnæringa og er tilbydd som e-læring.

Kurset er eigna for dei som allereie kan dokumentere kravet til HMS-opplæring i Arbeidsmiljølova §3-5. Kurset er berekna til 6 timar, har valfri ettertest og du får kursbevis.

Kurset HMS i landbruket (link) tilfredsstiller kravet i Arbeidsmiljølova og KSL.

Målet med kurset er påfyll av kunnskap og motivasjon for deg som bonde og arbeidsleiar.

HMS-arbeid handlar om å førebygge og avdekke risiko, samt hindre alvorlege konsekvensar. Alle i verksemda må delta aktivt og involverast i dette arbeidet. Leiaren har ansvaret for at verksemda utfører internkontroll. At nokon følger opp, også når noko går gale, er kvalitetsarbeid i praksis. HMS-arbeid skal sikre godt arbeidsmiljø, auke sikkerheita i arbeidet, førebygge helseskadar og verne miljøet mot forureining.

Gjennom e-læringa får du også eit verktøy for å lage din eigen beredskapsplakat tilpassa din gard.

Kurset omhandlar viktige tema i landbruket som:

 • Motivasjon
 • Lovverk
 • Vernerunde
 • Traktor og maskin
 • Brann og elektrisk
 • Risikovurdering
 • Husdyr
 • Dokumentasjon
 • Arbeidsgivaransvar
 • Helse og velferd
 • Beredskap
 • Andre næringar knytt til garden