Invitasjon til fagmøte i prosjektet «Lønsemd i småfehald som eit verkty mot tap av landbruksareal».

Sogndal kommune i samarbeid med lokallag av Sau og Geit har fått prosjektmidlar til eit arbeid for å få tatt i bruk beiteareal som er gått ut av bruk. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med NLR Vest. Målet med prosjektet:

  • Stoppa nedgangen i landbruksareal i drift
  • Oppretthalda talet på beitedyr i kommunen
  • Auka lønnsemda for småfebønder gjennom betra driftsplanlegging og auka beitebruk.

Prosjektet skal gå i perioden september 2022-september 2023. Vi legg opp til fleire samlingar både ute og inne på ulike stader i kommunen. Hausten 2022 vart det arrangert markdagar, og no inviterer vi til fagmøte. Gjennom heile prosjektperioden vil vi tilby hjelp med oppfølging av planar.

Tidspunkt og stad for fagmøte før lamming:

Onsdag 1. mars kl 19.00 på Lægreid Hotell i Sogndal

Onsdag 15. mars kl 19.00 i 3. etasje i Holmatunet i Balestrand

Program:

  • Gjer deg kjend med gardskartet og dei ulike arealklassane på din gard, sjekk om du areal som kan ryddast.
  • Kva tiltak må gjerast, døme på ein SMIL søknad.
  • Kva finst av økonomiske stimuli?
  • Økonomisk fordel av å ta i bruk meir areal.
  • Orientering om tilbod og hjelp vidare i prosessen.

Enkel servering!

Helsing

NLR Vest v/Marit Henjum Halsnes,

Guro Bakkerud, Sogndal kommune

Johannes Gunvordal, Sogndal Sau og Geit

MHH Sauer prosjekt