Striper med gylle
⋅ Fôrkvalitet og fôring

På sporet av sporer

Å produsere ei sporefri mjølk er viktig for å oppnå best mulig pris på mjølka. Under kan du lese om NLR Vest sitt tilpassede rådgivingsopplegg som vi tilbyr de som sliter med høye sporetall.
NLR Vest SA
Beitepussing
⋅ Beite

Beitepussing med tohjuls slåmaskiner

For å fremje tilveksten og få eit høgtytande beite, er det svært viktig med godt stell. Beitepussing er ein sentral del av beiteskjøtselen. Plantane får ein lik vekststart og blir stimulert til auka gjenvekst av ung, næringsrik bladmasse. Samtidig er beitepussing eit godt tiltak i ugraskampen.
NLR Vest SA
Kunstgjodselspreiiar hja Felde Samdrift pa Byrkjelo
⋅ Grovfôr

Dekk og diesel - korleis køyre rett?

Landbruket har førebels som einaste næring frivilleg inngått avtale med regjeringa om kutt i utslepp av klimagassar, tilsvarande 5 millionar CO2-eq. Bruken av maskiner som forbrenn fossilt brennstoff er stor i landbruket, og maskinparken er dermed sentral i arbeidet for å nå kuttet i utslepp av klimagassar. Spørsmålet er då, korleis kan utvikling og bruken av landbruksmaskiner bidra her?
NLR Vest SA
Grashaustingsutstyr demo
⋅ Grovfôr

Slått i bratt terreng - utvikling og utfordringar

På Vestlandet får mange bønder tilskot for drift av jordbruksareal med hellingsgrad 1:5 eller brattare. Å slå på slike areal kan vere utfordrande og farleg, og fokuset på lett grashaustingsutstyr for bruk i bratt terreng har auka den siste tida.
NLR Vest SA