Lyssiv og knappsiv

24.04.2018 (Oppdatert: 24.04.2018)

Lyssiv og knappsiv har vorte eit svært synleg ugras dei siste tiåra.

Auken har vore mest synleg i kystområda og litt innover i landet. Siv er lett synleg i ekstensivt driven eng og beite, og det er i aukande grad også eit problem i yngre eng i tilsynelatande god drift. Det er laga eit hefte der kunnskap om siv og bekjemping av siv er samla. Her finn du heftet