Synnove myr
⋅ Klima

Vestlandsmyra – Ei næringsfattig myr

I førre episode av podkasten Vestlandsbonden, intervjua vi Synnøve Rivedal frå NIBIO om myr. Kva er spesielt ved vestlandsmyrjorda? Kor mykje klimagassar slepp ho ut? Korleis driftar ein myrjorda på best mogeleg måte?
NLR Vest SA
Utregning grovforopptak Eivind Hovland og Bart van Gool i prat rund kljokkenbordet
⋅ Klima

Rådgivingssamarbeid over landegrenser

Kretsløptolken er eit verktøy som syner utnyttingsgraden av fosfor, nitrogen og klimagassutsleppa på garden frå jord til mjølk. Programmet er henta frå Nederland, der det i dag blir nytta av mjølkebønder. I Noreg vart det fyrst teke i bruk av Bart van Gool i tidlegare NLR Hordaland.
NLR Vest SA
Klimatiltak
⋅ Klima

Klimatiltak ein kan søkje midlar til

Sjå lista over tilskotsordningar som skal gjere det lettare økonomisk å gjennomføre klimatiltak på garden.
NLR Vest SA
IMG 20200603 205351
⋅ Gjødsling

Jordhelse og kompost på dagsorden

Det er aukande interesse for jord og jordhelse med omsyn til klimapåverknad og karbonlagring. Innhaldet av organisk materiale og karbon er ein viktig faktor for god jordhelse. Kompost er positivt for jordlivet. Kompostering av vrakfôr tilsett lauvtreflis, litt fast møk og gjerne litt friskt gras er både god utnytting av ressursane på garden og viktig for krinslaupet av næringsstoff.
NLR Vest SA
Nordre Vartdal kyr
⋅ Grovfôr

Klimadrypp: Klimasmart beiting

Noreg er eit land der beitebruken står sterkt, så lenge det har vore landbruk i Noreg har det vore beitedyr. Beiting er både dyrevenleg, utsiktsvenleg og turistvenleg. Årleg blir det hausta inn fôr frå innmarksbeite og utmark, tilsvarande ein verdi på 1 milliard kroner (NIBIO, 2016). At beiting har ei framtid i norsk landbruk er det lite tvil om, men er beiting foreinleg med eit klimavenleg vestlandsk landbruk?
NLR Vest SA
Metanmaling pa sau Vibeke Lind
⋅ Grovfôr

Klimautfordringa for vestlandske beitedyr

Sau og metan - Beitesesongen er i gang mange stader på Vestlandet. Tusenvis av beitedyr er no i gang med det fantastisk arbeidet med å omgjere urter og gras til kjøt og ull av god kvalitet. Medaljen si bakside er at det i same prosessen blir produsert klimagassar, som til dømes metan. Metan er i hovudsak eit resultat av gjæringsprosessen av fiber i vomma til drøvtyggarane. Her utgjer utsleppa frå sau 19 prosent av det totale metanutslepp frå fordøyelsesprosessen til norske husdyr.
NLR Vest SA
DAE Kviger Sandane 2 2029
⋅ Klima

Klimasmart Landbruk i Sogn og Fjordane

Landbruket står for om lag 8 % av det totale klimagassutsleppet i Noreg. I ei verd der behovet for mat aukar, medan klimaendringane vil gjere tilhøva for matproduksjon vanskelegare, vil eit klimavennleg norsk landbruk vere ein del av løysinga.
NLR Vest SA
Biogasskua gir
⋅ Klima

Biogassanlegg på Vestlandet?

Biogassproduksjon vil gje klimagevinstar, og det er eit nasjonalt mål at 30 % av husdyrgjødsla skal gå gjennom eit biogassanlegg. Fleire tettstader på Vestlandet vurderer biogassanlegg. Landbruket er ein viktig aktør som leverandør og mottakar av husdyrgjødsel. NLR Vest kan bidra med rådgjeving.
NLR Vest SA
Angus
⋅ Klima

Klimakaos?

Synast du det er for mange prosjekt med fokus på klima? Kva er meininga med alle desse prosjekta? Kva verktøy skal ein bruka til å rekna ut klimagassutslepp? Klima er eit tema som ein ikkje kan unngå framover. Noreg har forplikta seg til kutt i CO2-utslepp. Landbruket har underteikna avtale om kutt i landbrukssektoren.
NLR Vest SA