"Is i magen" – involverende byggplanlegging

12.12.2018 (Oppdatert: 13.12.2018)

Høsten er en fin tid til å forberede neste vårs utbygging. Denne artikkelen gir noen viktige holdepunkter for tida før kontrakter inngås. Forarbeidet gjøres i prosjekteringsfasen og i forberedelsen til byggekontrakt. I løpet av denne spennende fasen konkretiseres behov, ønsker og ideer i tegninger, spesifikasjoner, budsjetter, finansieringsløsninger og gjennomføringsmodeller.

Driftsbygning under oppføring. Foto: Edvin A. Hugvik

Hovedbudskapet til deg som gårdbruker er: vær aktiv i denne fasen. Ikke skriv under på kontrakter før ting er ferdig planlagt! Ha som siktemål at alt skal være planlagt før maskinene ruller inn på tomten.

Jo flere problemstillinger man lander trygt og tidlig, desto behageligere blir byggeprosessen. Tilleggsregningene og de utrivelige overraskelsene blir få eller fraværende. Erfaringene viser at det er krevende å oppnå dette. Å bygge ny driftsbygning gjør man kanskje 1-2 ganger i livet. Uavhengige rådgivere som jobber med problemstillingene daglig kan være til uvurderlig hjelp i jobben med å lande prosjektet slik at krav og ønsker blir ivaretatt.

NLR Vest sine bygningsrådgivere vektlegger involverende planlegging. Tett samarbeid med gårdbruker i prosjekteringsfasen og samspill med foretrukne tilbydere og gårdbruker før kontrakter inngås, er viktig for å forbedre produktiviteten, kvaliteten og sikkerheten i ditt prosjekt. Betydningen av godt samspill er synlig også innad hos entreprenørene. I en tid med mye innleid arbeidskraft, språkbarrier m.m., fokuserer flere aktører mer på stabile praksisfellesskap som kan involveres i planleggingen av byggeprosjektene. Håndverkere som blir og får utvikle seg i bedriftene skaper bedre lønnsomhet gjennom økt effektivitet og færre byggefeil.

Våre kolleger i NLR Trøndelag pekte i en artikkel på prosjekteringsunnlatelse som trussel nr. 1 mot gode byggeprosesser i landbruket (Bondebladet, 10.03.16). Denne oppfatningen deler vi.

 

Noen eksempler på hva manglende prosjektering betyr for bonden:

A. I bygget på bildet var det ikke satt inn utsparinger til dører i betongvegg. Utsparing måtte skjæres ut etterpå. I slike åpninger må snittflaten forsegles og nødvendige beslag monteres. Samlet kostnad for denne operasjonen er kalkulert til om lag 3000 kr/dør eller drøyt 20 000 for hele bygningen. Prisene i eksemplene er basert på anerkjente kalkulasjonsnøkler inkl. påslag for tilrigging. Evt. egeninnsats er ikke inkludert.   

 

B. I nedsenket fôrsentral m/oppstillingsplass for fôrmikser var golvet støpt uten fall og uten sluk. Merkostnaden med falloppbygging, sluk m/pumpesump og pumpeledning er kalkulert til om lag 35 000 kr.

 C.Gjødselkjellere og gjødselkanaler skal være tette mot avrenning innenfra og vanninntrenging utenfra. Vi erfarer at flere nye gjødselkjellere og flytekanaler støpes uten tetningsløsninger i støpeskjøtene og i overgangen fra golv til vegg. Det finnes flere anerkjente løsninger for tette støpeskjøter i husdyrbygg. Utbedring av lekkasjer er et relativt omfattende arbeid. Dersom mangelen oppdages før det kommer gjødsel til konstruksjonen, og utvendig tilfylling er utført, er slissing av betongen i støpeskjøtene og påfølgende fuging i slissene ofte en farbar vei. Dersom gjødselkjelleren er tatt i bruk, må det rengjøres godt der det slisses og fuges. Ut fra oppgitt tidsforbruk i ett tilfelle der kjelleren ikke var tatt i bruk, og forutsatt kjellerstørrelse på 300m2, er kostnaden ved slissing + fuging på begge sider av vegg estimert til 50 000 kr. Innvendig fuge er særlig utsatt for kjemisk og mekanisk påkjenning. Omfuging inkludert utgraving av gammel fuge koster om lag 240 kr per meter.

 

Endelige byggetegninger inngår i lovpålagt krav til dokumentasjon ved ferdigstilling av bygget. Likevel erfarer vi at bønder og andre ansvarlige søkere sliter med å få tilsendt de endelige byggetegningene for sitt prosjekt.

 Holdepunkter oppsummert:

  • Vær aktiv i prosjekteringsfasen
  • Ha som siktemål at alt skal være ferdig planlagt og innenfor byggebudsjett før byggestart
  • Bruk uavhengige rådgivere med lojalitet til deg som kunde/NLR-medlem
  • Legg til rette for involvering av riktige aktører på riktig tid
  • Godkjenn løsninger før endelig valg og kontraktsinngåelse
  • Hold på valgte løsninger med mindre viktig dokumentasjon tilsier endring

 Forfattarar: Edvin A. Hugvik, NLR Vest og Svein Johnsen, NLR Nord Norge

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.