Gjennom tre år, fra 2017 til 2019, har det blitt tatt ut prøver fra moreller infisert med gråskimmel og skjeggmugg for å undersøke om soppen har blitt resistent mot de soppmidlene som er vanlige å bruke i norsk morellproduksjon. Moreller med synlig infeksjon etter høsting ble pakket enkeltvis i aluminiumsfolie og sendt til Tyskland for analyse. Transporten til Tyskland var tidvis ustabil, så noen av prøvene var dessverre ødelagt ved ankomst.
På laboratoriet blir soppen dyrket på en næringsløsning som er tilsatt virkestoffene fra de ulike plantevernmidlene vi ønsker å teste. For å måle hvor sterk resistensen er måler de veksten av sopphyfene på denne næringsløsningen. Prøvene klassifiseres enten som sensitive (soppen dør), delvis resistente (soppen får redusert vekst) eller resistente (soppen vokser normalt).

Gråskimmel

Graaskimmel resistens
Figur 1: Fordeling av gråskimmelprøvene på de tre ulike kategoriene for resistens.

Det ble analysert til sammen 56 enkeltprøver med gråskimmel, fra fire hager. Resultatene er relativt like fra hage til hage. Det er høy grad av resistens mot midlene Topsin, Teldor og Signum. Virkestoffet boskalid i Signum har fortsatt noe effekt, men effekten av Signum mot gråskimmel er veldig redusert. Det samme har vi også sett i prøver tatt fra jordbær og bringebær de siste årene. For Topsin varierer resultatet en del fra hage til hage. Topsin er kun tillatt brukt én gang per sesong, og det kan redusere utviklingen av resistens.
Switch er helt klart det middelet som vil ha best effekt mot gråskimmel i disse hagene. Ellers er dekking og god lufting av tuneller ofte like viktige tiltak mot gråskimmel, som soppsprøytinger.
Av alle prøvene var 36 av 56 prøver multiresistente. En multiresistent prøve er resistent mot 5-6 stoffer samtidig, noe som gjør det vanskelig å få effekt av å veksle på plantevernmidlene man bruker.

Skjeggmugg

Skjeggmugg resistens
Figur 2: Fordeling av gråskimmelprøvene på de tre ulike kategoriene for resistens.

Det viste seg å være vanskelig å sende skjeggmugg-prøver i posten, alle unntatt ni stykker ble ødelagt på vei til Tyskland. Vi kan derfor bare si litt om de enkelte prøvene, og ikke noe generelt om resistensnivået i skjeggmugg.
Resultatene for skjeggmugg er bedre enn for gråskimmel, men vi ser noen tegn til at enkeltstoffer fra Signum og Switch kan ha redusert effekt i enkelthager. Så lenge det andre virkestoffet har god effekt vil middelet i seg selv virke, men det er som alltid viktig å veksle på middel, slik at vi beholder effekten lengst mulig.
Den høye resistensen mot Topsin kan skyldes at middelet rett og slett ikke har noen effekt mot skjeggmugg. Skjeggmugg er ikke nevnt på etiketten til Topsin.
Av de skjeggmuggprøvene som ble analysert, var fire prøver multiresistente.

Prosjektet ble støttet av UTM-midler fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.