Lokale

Parkslirekne – ’bambus’ i hagen

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Einskilde plassar veks den høge bambusliknande planten parkslirekne i små koloniar. Ein bør hindre vidare spreiing av planten. Sprøyting med Starane 180 eller Roundup er dei beste tiltaka.

Les mer ›

Verdifulle gamle slåtte- og beitemarker

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ein kan søka om SMIL-midlar til restaurering av verdifulle gamle slåtte- og beitemarker og RMP midlar til skjøtsel av slike areal.

Les mer ›

Naturmangfald

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Under heimesidene til Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning finn me nyhende om lover, forskrifter og artiklar om naturmangfaldet.

Les mer ›

Skjøtselsplanar for artsrik slåttemark

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

I samband med satsinga på artsrike slåttemarker har ein så langt plukka ut 8 slåttemarker i Hordaland som får ekstra oppfølging og tilskot. Les skjøtselsplanar for nokre av dei.

Les mer ›

'Nye' artsrike slåttemarker

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Artsrik slåttemark er registrert i naturbase, men det er behov for oppdateringar. Landbruksrådgivinga har fått opplæring i kartlegging og har besøkt til saman nær 50 lokalitetar i fylket.

Les mer ›

Handlingsplan for slåttemark

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Sommaren 2010 kom miljøverndepartementet med handlingsplan for slåttemark. Interesserte grunneigarar med artsrik slåttemark kan halde fram med tradisjonell skjøtsel og få bra betalt for arbeidet.

Les mer ›

Skjøtselsplan for slåtte- og lauvengene på Ulvund

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Grenda Ulvund i ytterkanten av Myrkdalen i Voss har no fått eige skjøtselsplan for dei artsrike slåttemarkane med styvingstre.

Les mer ›

Restaurering og styving av tre

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

For å ta vare på styvingstre kan nokre setjast i stand for vidare styving. Det finst godt betalte tilskotsordningar for dette. Haust og vinter er god tid for slikt arbeid, her er nokre praktiske tips.

Les mer ›

Ugras i attlegg, eng og beite

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ved fornying av eng er det svært viktig å ha ein god strategi for ugraskampen. Sprøyting i attlegget kan spara ein for sprøyting i engåra. Kva middel skal eg velje?

Les mer ›

Innmarksbeite til sau

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Her finn du eit PDF-dokument med plansjane frå "Innmarksbeite til sau", presentert under fagsamlinga for saueprodusentar på Skei 15. - 16. januar 2010.

Les mer ›

Handbok i beitebruk

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Prosjekt "Beitelandskap" i Hordaland i 2006 resulterte m.a. i eit hefte om beitebruk som kan lastast ned.

Les mer ›

Næringsutvikling på gardsbruk - NUG

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ynskjer du større endringar i drifta på garden? Har du planar om å utvide den produksjonen du har i dag? Eller har du idear om nye forretningsområde.

Les mer ›

Tilskot i ny drakt

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Det har vore mykje diskusjon før Fylkesmannen no har vedteke nye, meir målretta tilskotsordningar i Regionalt Miljøprogram (RMP) for Hordaland.

Les mer ›

Gjødsling av lyssiv

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Gjødsling med 22 kg nitrogen fullgjødsel reduserte lyssivet kraftig medan innslaget av gras og høymole auka. Dette var mellombels resultat frå forsøk i Lindås i Nordhordland.

Les mer ›

Folkevandring til øyene - beite til villsau

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dei siste åra har det auka mykje på med hald av villsau. Men sauene er langt frå ville, og ein må legge ein del arbeid i drifta for å klare å levere den kvaliteten forbrukarane ønskjer.

Les mer ›

Visste du at… -litt om bakgrunnen for miljøplan

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

4-5 insektartar er avhengige av prestekrage for å overleve. Færre enn 100 kvernhus står att i Hordaland. Her er nokre stikkord om kva verdiar og utfordringar ein vil setje fokus på med miljøplanen.

Les mer ›

Artsrike enger og beite - sopp som indikator

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

På kysten er ulike typer beitemarkssopp gode indikatorar på mangfald i vegetasjonen, sjå bilete av fleire "indikatorsoppar".

Les mer ›

Lystgass i Landbruket

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hva kan en gjøre i praktisk landbruk for å redusere lystgasstapene? Tilpasset gjødsling og god drenering er noen av tiltakene. Artikkel henta fra Bjørn Tor Svoldal, Yara 2007.

Les mer ›

Permanent elektrisk gjerde

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Eit hefte med erfaringar og tips, mellom anna basert på demonstrasjonsdagar med ulike produsentar og forhandlarar.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.