Lokale

Fôring av drektig sau

Livskraftige lam med passe fødselsvekt og søyer med godt utvikla jur som kan mjølke godt etter lemming, er målet med god vinterfôring.

Les mer ›

Lam og snyltarar våren 2015

Kvikke lam, rett medisinering og god beitebruk er viktigaste tiltaka mot innvolssnytarar på innmarksbeite.

Les mer ›

Kopar (Cu) - eit livsnødvendig tungmetall

Kopar er nødvendig for fleire livsprosessar i plantar, dyr og menneske, Einfrøblada plantar er meir utsett for Cu-mangel enn tofrøblada. Kopar er lettast tilgjengeleg i jorda ved pH 5,0 – 6,0.

Les mer ›

Ku til sau - Presentasjon av praktiske døme på ombygging av eldre kufjøs til moderne sauefjøs.

Gjennom prosjektet «Sau i pluss» har Norsk landbruksrådgiving i Sogn og Fjordane utarbeidd eit praktisk hefte med døme på ombygging av eldre kufjøs.

Les mer ›

Sau og snytarar på innmarksbeite

Viss ein ikkje har høve til å byta til eit vårbeite som ikkje var brukt til sau hausten før, bør alle sauebesetningar behandla førebyggande mot rundorm kring 3 veker etter at dei er ute på beite -kvart år. Dyr som går på avgrensa beite må oftast behandlast gjennom sommaren. Generelt tilrår ein ny snyltarbehandling hos lam seks veker etter beiteslepp, og i tillegg første halvdel av august. Vakse dyr bør rutinemessig behandlast berre ein gong i året.

Les mer ›

Skap betre kystlyngheibeite ved sviing!

Utegangarsau og lyngbeite Det er heilt avgjerande for god dyrevelferd at villsauen har gode lyngbeite om vinteren. Viss veret er gunstig for lyngsviing, er det lov å svi fram til 15. april.

Les mer ›

Auka sauebeiting i viktige naturtypar på kysten

NLR Sogn og Fjordane har på oppdrag av Kystarven arbeidd med å auka sauebeitinga i viktige naturtypar på kysten -i kommunane Gulen, Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll.

Les mer ›

For mykje eller for lite duger ikkje

Sauene bør verken vera for tynne eller for feite gjennom drektigheita.

Les mer ›

Litt nitrogengjødsel til haustbeitet no - 2-3 veker før forventa beitestart vil vera gull verdt.

For lamma som ikkje er slakteferdige er optimal sluttfôring heilt avgjerande for eit godt resultat. Det betyr god tilgang på energi- og proteinrikt fôr, helst i form av gode beite.

Les mer ›

Gjerde og gjerdelov

I Askvoll og i Solund vart det 12. og 13. mars 2013 arrangert fagmøte om gjerding og gjerdelov. Det var stort frammøte.

Les mer ›

Haustalveld

Haustalveld er ein variant av sjukdomen alveld. Han opptrer om hausten, når dyra kjem frå fjellbeite til grønt og næringsrikt innmarksbeite.

Les mer ›

Godt haustbeite er gull verdt

Godt haustbeite til lam som ikkje er slaktemogne er svært viktig for godt resultat. Litt bruk av nitrogengjødsel nå kan vera gull verdt

Les mer ›

Vårbeite til sau med lam 2012

Fokuset er her på beitekvaliteten, gjødsling, arealtrong, skiftebeite med innlagd ugrasbekjemping og tilskotsfôr.

Les mer ›

Tilleggsfôring av lam vår 2012

Artikkelen omhandlar tilleggsfôring av lam som går i lag med mødrene og resten av flokken.

Les mer ›

Fôring av sau kring lamming 2012

Denne perioden er den viktigaste i "saueåret". Det beste fôret skal brukast no. Her er nokre råd og tips undervegs.

Les mer ›

Haustalveld skuldast ikkje rome

Alveldsymptom om hausten skuldast forgifting av perikum, lupin eller overgang frå umarksbeite til næringsrikt håbeite. Sjukdommen er mindre alvorleg enn ekte alveld.

Les mer ›

Hefte med beitetips

Fylkesmannen i Rogaland og fagbladet Bondevennen har utarbeidd heftet ”Beite og kulturlandskap - for folk og fe”.

Les mer ›

Vårsol førebyggjer effektivt mjølkefeber

Eldre sauer med mange lam er særleg utsett for mjølkefeber

Les mer ›

Fôring av sau

Sauen og lamma treng sjølvsagt ulike fôrkvalitetar gjennom året. Vi legg her ved ein artikkel skriven av Finn Avdem og Ingvar Selmer-Olsen i Nortura.

Les mer ›

Innmarksbeite til sau

Her finn du eit PDF-dokument med plansjane frå "Innmarksbeite til sau", presentert under fagsamlinga for saueprodusentar på Skei 15. - 16. januar 2010.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side