Lokale

Sprøyting av attlegg

Attlegg bør nesten alltid sprøytast mot frøugras.

Les mer ›

Ally i grasmark

Ally har vore godkjent til bruk mot høymole i grasmark i mange år. (Off-label). Midlet verkar også godt på fleire andre ugras.

Les mer ›

Ugraskamp i attlegg, eng og beite

Kvart femte år blir kjemiske plantevernmiddel vurdert for ny periode. Bruksområde, mengde og fristar blir vurdert på nytt.

Les mer ›

Riktig innstilling og bruk gjev betre resultat med tåkesprøyta

Riktig innstilling og bruk av tåkesprøyter i frukt og bringebær har vore tema på mange markdagar og medlemsbesøk i NLR Vest siste åra.

Les mer ›

Kjemisk brakking av eng om hausten

Det har vore godt varmt ver på Vestlandet i september 2016. Gjenveksten av gras og ugras har vore god. Mange har nytta dei gode forholda til kjemisk brakking av eldre ugrasrik eng.

Les mer ›

Mange fordelar ved haustsprøyting

Vårsprøyting gir best effekt mot ugraset, men det er mange andre forhold som gjer at haustsprøyting kan vere vel så aktuelt.

Les mer ›

Ugraskamp i grasmark i juli og august

Juli og august kan vere ei god tid for ugraskamp i attlegg, eng og beite. Tiltak ein ikkje rakk å gjennomføre i mai, kan gjerast i gjenveksten etter første slått.

Les mer ›

Ugraskamp i attlegg, eng og beite.

I eng og beite ynskjer ein planteartar som gir høg avling, og som har god smak og fôrkvalitet.

Les mer ›

Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa.

Les mer ›

Skvallerkål

Vanleg i låglandet og i dalføra nord til Troms, Hammerfest og Sør-Varanger i Finnmark. Er observert på 740 moh i Røros.

Les mer ›

Landøyda

Landøyda (det latinske namnet Senecio jacobaea) har fått namn etter den heilage Jakob fordi Jakobsmessa er 25. juli og då er det blømingstid for landøyda.

Les mer ›

Geitrams

Unge skot av geitrams (det latinske namnet Epilobium angustifolium) er tidlegare brukt som mat-tilskot. Dei kan kokast som asparges. Unge blad kan brukast i salat, men vert fort beiske.

Les mer ›

Einstape

Einstape (det latinske namnet Pteridium aquilinium) høyrer til fleirårige vandrande ugras med krypande jordstenglar som er mørke og bortimot fingertjukke.

Les mer ›

Nye krav ved bruk av plantevernmiddel frå 1. juni 2015

Ny forskrift for bruk av plantevernmiddel trådde i kraft 1. juni i år. Det er spesielt to nye paragrafer som alle bør merke seg.

Les mer ›

Vånd/jordrotte i frukt- og bærhager

I høst kan det bli nødvendig å bekjempe vånd i enkelte frukt- og bærfelt. Her finner du informasjon om vånd og tiltak som kan ha god effekt.

Les mer ›

Korleis få til eit godt attlegg?

Kva er viktige faktorar for å få eit bra attlegg? Ei god jordarbeiding og helst ei god pløgsle er litt av svaret. Korleis stillar du inn plogen?

Les mer ›

Pass opp for vassarven i år!

Vi har hatt ein mild og snøfattig vinter over heile Vestlandet. Det har ikkje vore strenge kuldeperiodar som me har hatt dei førre åra og vi kan vente god overvintring av enga.

Les mer ›

Tiltak mot hundekjeks - for grovfôret og kulturlandskapet

Hundekjeks har auka i omfang. Dette fører til redusert kvalitet på fôret og endra kulturlandskap. Stopp frøspreiing, pløye djupt, unngå å gjødsle kantane og slå fleire gongar i sesongen.

Les mer ›

Knerevehale veks på våt og næringsrik jord

Knerevehale eller knereverumpe er oftast eit problem der jorda er vassjuk. Viktigaste tiltaket er å renske opp i grøftene.

Les mer ›

Løvetann er godt fôr, men avlinga vert liten!

Løvetann er smakleg og fin å sjå på, men gir lite avling då den inneheld mykje vatn. Ei god pløgsle, tidleg slått og slått av grøfte- og vegkantar reduserer problemet.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side