Lokale

Artsrik beitemark (naturbeitemark, hagemark, strandeng)

Artsrik beitemark er areal som har vore beita kontinuerleg over lang tid, i fleire generasjonar. Området har vore lite eller ikkje gjødsla sprøyta eller jordarbeidd.

Les mer ›

Kystblåstjerne i beite på Synnaland. Verknad av skjøtsel.

Synnaland i Haram har ein av dei få førekomstane av kystblåstjerne i Noreg. For å ta vare på førekomsten blir det drive aktiv skjøtsel, med slått og beiting

Les mer ›

Skjøtselplanar for naturtypane slåtteeng og kystlynghei

Økonomiske verkemiddel er innført for å ta vare på artsrike gamle slåttemarker og verdfulle kystlyngheier i landet.

Les mer ›

Auka sauebeiting i viktige naturtypar på kysten

NLR Sogn og Fjordane har på oppdrag av Kystarven arbeidd med å auka sauebeitinga i viktige naturtypar på kysten -i kommunane Gulen, Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll.

Les mer ›

Hagerømlinger

Miljøavdelinga ved Fylkesmannen i Rogaland har gitt ut ei informasjonsbrosjyre om framande artar som truar biologisk mangfald. Last ned brosjyra Hagerømlingar her .

Les mer ›

Hefte med beitetips

Fylkesmannen i Rogaland og fagbladet Bondevennen har utarbeidd heftet ”Beite og kulturlandskap - for folk og fe”.

Les mer ›

Tid for lyngbrenning

Det har vore nokre korte periodar med gode tilhøve for lyngbrenning så langt denne vinteren. Det kan framleis komme ny opptørking og nye sjansar til brenning før ’fristen’ 15. april.

Les mer ›

Parkslirekne – ’bambus’ i hagen

Einskilde plassar veks den høge bambusliknande planten parkslirekne i små koloniar. Ein bør hindre vidare spreiing av planten. Sprøyting med Starane 180 eller Roundup er dei beste tiltaka.

Les mer ›

Verdifulle gamle slåtte- og beitemarker

Ein kan søka om SMIL-midlar til restaurering av verdifulle gamle slåtte- og beitemarker og RMP midlar til skjøtsel av slike areal.

Les mer ›

Naturmangfald

Under heimesidene til Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning finn me nyhende om lover, forskrifter og artiklar om naturmangfaldet.

Les mer ›

Skjøtselsplanar for artsrik slåttemark

I samband med satsinga på artsrike slåttemarker har ein så langt plukka ut 8 slåttemarker i Hordaland som får ekstra oppfølging og tilskot. Les skjøtselsplanar for nokre av dei.

Les mer ›

'Nye' artsrike slåttemarker

Artsrik slåttemark er registrert i naturbase, men det er behov for oppdateringar. Landbruksrådgivinga har fått opplæring i kartlegging og har besøkt til saman nær 50 lokalitetar i fylket.

Les mer ›

Handlingsplan for slåttemark

Sommaren 2010 kom miljøverndepartementet med handlingsplan for slåttemark. Interesserte grunneigarar med artsrik slåttemark kan halde fram med tradisjonell skjøtsel og få bra betalt for arbeidet.

Les mer ›

Skjøtselsplan for slåtte- og lauvengene på Ulvund

Grenda Ulvund i ytterkanten av Myrkdalen i Voss har no fått eige skjøtselsplan for dei artsrike slåttemarkane med styvingstre.

Les mer ›

Restaurering og styving av tre

For å ta vare på styvingstre kan nokre setjast i stand for vidare styving. Det finst godt betalte tilskotsordningar for dette. Haust og vinter er god tid for slikt arbeid, her er nokre praktiske tips.

Les mer ›

Tilskot i ny drakt

Det har vore mykje diskusjon før Fylkesmannen no har vedteke nye, meir målretta tilskotsordningar i Regionalt Miljøprogram (RMP) for Hordaland.

Les mer ›

Visste du at… -litt om bakgrunnen for miljøplan

4-5 insektartar er avhengige av prestekrage for å overleve. Færre enn 100 kvernhus står att i Hordaland. Her er nokre stikkord om kva verdiar og utfordringar ein vil setje fokus på med miljøplanen.

Les mer ›

Artsrike enger og beite - sopp som indikator

På kysten er ulike typer beitemarkssopp gode indikatorar på mangfald i vegetasjonen, sjå bilete av fleire "indikatorsoppar".

Les mer ›