Lokale

Beiting – resten av beitesesongen

Beitevaner til kyrne er ikke medfødt, men kyrne kan læres opp til gode beitevaner. Førstekalvskyr må ha hatt 200 beitedager før de får «godkjent sertifikat» som gode beitedyr.

Les mer ›

Optimalisert bruk av husdyrgjødsel

At husdyrgjødsla er «bondens gull» har etter kvart vorte eit mykje brukt omgrep, og er nærast ei sundsliten frase.

Les mer ›

Kan ei betre forvaltning minske HJORTESKADE?

Eit verktøy for å objektivt vurdere avlingstap på eng er snart klart til bruk, noko som kan brukast både for å få betre forvaltning og eventuelt som grunnlag for kompensasjon til dei med mest skade.

Les mer ›

Erstatning etter vinterskade og avlingssvikt

Dersom du har fått vinterutgang i enga på grunn av snømugg i år kan du søkje om erstatning. Angrep av stankelbeinlarvar gir ikkje erstatning.

Les mer ›

Slåttestrategi og slåttetidsprognoser

NLR Hordaland vil ta grasprøver ein gong i veka fram til 1. slått. Resultata vert lagt ut på heimesida. Resultata er eit hjelpemiddel når ein skal finna rett slåttetidspunktet.

Les mer ›

Kalking eller gjødsling til svært sur gamaleng

"Er enga svært sur, kan du like gjerne kalka som å gjødsla enga!" Slike utsegn har nok mange gardbrukarar høyrt frå landbruksrådgjevarane sine, men kor sætande er ein slik påstand eigentleg?

Les mer ›

Spørsmål og svar om ensilering

På våronnmøtene i Indre Hordaland fekk me nokre spørsmål kring ensileringsmiddel. Kanskje det er fleire som lurar på det same?

Les mer ›

Handbok i beitebruk

Prosjekt "Beitelandskap" i Hordaland i 2006 resulterte m.a. i eit hefte om beitebruk som kan lastast ned.

Les mer ›

"Dynamisk fôring" gir bedre fôringsøkonomi

”Dynamisk fôring” er et fôrplanleggingsprogram som hver dag beregner om den sist tildelte kraftfôrmengde som hver ku får, vanligvis 0,5 kg, er regningssvarende eller ikke.

Les mer ›

Kvifor gå over frå mjølkestall til mjølkerobot?

I tidlegare artiklar i Vestlandsk Landbruk har vi tatt opp utfordringane kumjølkprodusentane står framfor når dei skal velje opplegg for ei vidare satsing på driftsbygning på garden.

Les mer ›

Tilskot i ny drakt

Det har vore mykje diskusjon før Fylkesmannen no har vedteke nye, meir målretta tilskotsordningar i Regionalt Miljøprogram (RMP) for Hordaland.

Les mer ›

Tilleggslager for husdyrgjødsel

Prisen på handelsgjødsel gikk kraftig i været i sommer, og snart får vi vite de nye prisene for neste kvartal. Mange spør seg hvordan de bør legge om gjødselplanen for å imøtekomme de økte utgiftene.

Les mer ›

Høgteknologiske eller enklare løysingar?

Mjølkerobotteknologien har i dag kome så langt at den teknisk sett er driftssikker.

Les mer ›

Rett pris på rundballer

Hvert år får vi spørsmål om hva en kan betale for en rundballe.

Les mer ›

Erstatning ved naturskade

For å få erstatning etter at flaum og skred har gjort skade på vegar og murer må du melde frå til lensmannen kort tid etter skaden oppstod.

Les mer ›

Samdrift i mjølkeproduksjon

Er det noko for oss? Ei rettleiing laga av Forsøksringen Hordaland mai 2008. Krav til samdrifta. Fordelar og ulemper. Etablering og rettleiing.

Les mer ›