Lokale

UGRASSPRØYTING I ENG OM HAUSTEN. Verknad på overvintringa?

Kan sein ugrassprøyting i eng om hausten påverke overvintringa? Om hausten lagrar grasplantane opplagsnæring, i nedre del av stenglane. Denne opplagsnæringa er viktig for god overvintring.

Les mer ›

God overvintring av gras

God overvintring av gras er ikkje berre avhengig av kor kald vinteren vert eller kor mykje snø som kjem, men og av korleis ein behandlar graset før vinteren.

Les mer ›

Appetittlig fôr en forutsetning for appetittfôring

God gjæringskvalitet betyr moderat mjølkesyregjæring, ingen smørsyregjæring og et ammoniakk innhold på under 80 g pr kg Nitrogen. Tørrstoffprosenten i surfôr bør være 25 – 35.

Les mer ›

Hard vinter for engvekstane

Mange stader på Vestlandet har det vore uvanleg vinterver i 2012-13. Dette gjeld også på kysten av Sunnmøre. Den første frosten kom i oktober. Det var nesten samanhengande berrfrost i tre månader.

Les mer ›

Raisvingel – eit godt alternativ til timotei?

Raisvingel er eit godt alternativ til timotei om du ynskjer ei eng som skal tole tre haustingar eller beiting i tillegg til slått.

Les mer ›

Ugraskamp i haust

Hausten er tid for planlegging av neste vekstsesong. Vi er nå inne i siste fase for å kunna gjera noko med ugraset dette året. Kva tiltak er aktuelle i haust?

Les mer ›

Erstatning etter vinterskade og avlingssvikt

Dersom du har fått vinterutgang i enga på grunn av snømugg i år kan du søkje om erstatning. Angrep av stankelbeinlarvar gir ikkje erstatning.

Les mer ›

Vinterskade på grunn av snømugg i ytre strok

Etter ein snørik vinter med lite tele ser enga dårleg ut mange plasser i ytre strok, både i Hordaland og i Sogn og Fjordane. Skadane skuldast i hovudsak soppen snømugg.

Les mer ›

Stankelbeinlarvar nærast utan skuld

Vi trudde tidlegare at larvar av stankelbein var årsak til skadane vi såg i enga i ytre strok i vår. Etter kvart har det vist seg at det er soppen snømugg som har forårsaka skadane i vinter.

Les mer ›

Sjekk enga om våren

Frå Dansk LandbrugsInfo: Det kan vere aktuelt å vurdere om det er områder med daudgras eller snøskimmel som krev fornying eller isåing (dansk artikkel).

Les mer ›

Slå eller ikke slå i oktober?

Når en har kommet til midten av oktober står gjerne uslått gras igjen på bøen. For noen er det snakk om 3. eller 4.-slåtten, mens enkelte aldri fikk tatt 2.-slåtten. Hva gjør en?

Les mer ›

Enga etter andre slått – avslutting av vekstsesongen

Ein bør legge til rette for god overvintring av graset. Langt gras ved innvintring går oftast bra, men ikkje for fleirårig raigras.

Les mer ›

Snøåting - effekt av ulike produkt

I april 2005 testa vi åtingsmidla Svart Breivikkalk, Mikrosilika og Rana Svartkalk samanlikna med Oddakalk, som ikkje lenger er å få fatt i.

Les mer ›