Lokale

Luserne - engvekst med potensial

Luserne er ein plante med stort potensial for å fiksere nitrogen og for avling. Kalktilstanden og næringsinnhaldet i jorda må vera god.

Les mer ›

Grasprognose nr 3

Grasprøvene er teke 29. mai (Omvikedalen) og 31. mai (Evanger)

Les mer ›

Kan ein endre mineralballansen i graset med klorgjødsling?

Det er muleg å senke kation-anion-ballansen (DCAD) i gras til eit nivå som høver for sinkuperioden, ved hjelp av klorgjødsling. Bruk gjerne eldre eng, og avgrens tilgangen på kalium.

Les mer ›

Sink - naudsynt for dyr, plantar og menneske

Tungmetallet sink (ZZn) er naudsynt for plantar, dyr og menneske. Sink stimulerer hormon og enzym som styrer ulike livsfunksjonar.

Les mer ›

Attlegg med bygg og erter gav høg avling

Denne sommaren har to bønder i Sunnhordland og på Voss brukt erter og bygg som dekkvekst. Avlingane var store, innhaldet av stivelse bra, men proteininnhaldet var lågt i eine prøva.

Les mer ›

Erter som dekkvekst i Hordaland 2004-2009

Erter som dekkvekst har vore prøvd ut tidlegare med gode resultat i Hordaland. 1. års enga gav like store avlingar om det var sådd 0, 10 eller 20 kg erter der året før.

Les mer ›

Mer eller mindre mineralgjødsel denne våren?

Dette er et spørsmål som er veldig aktuelt nå for tida. Det heter seg jo at en skal gjødsle med Nitrogen etter forventa avling.

Les mer ›

Appetittlig fôr en forutsetning for appetittfôring

God gjæringskvalitet betyr moderat mjølkesyregjæring, ingen smørsyregjæring og et ammoniakk innhold på under 80 g pr kg Nitrogen. Tørrstoffprosenten i surfôr bør være 25 – 35.

Les mer ›

Ugraskamp i september ?

Får vi like god verknad av ugrasmidla i september, som tidlegare i sesongen? Er det skilnad mellom ugrasartane når det gjeld verknad av haustsprøyting?

Les mer ›

Slåttestrategi og slåttetidsprognoser

NLR Hordaland vil ta grasprøver ein gong i veka fram til 1. slått. Resultata vert lagt ut på heimesida. Resultata er eit hjelpemiddel når ein skal finna rett slåttetidspunktet.

Les mer ›

Gjødsling til beite

Artikkelen tar opp: Gjødsling til innmarksbeite for storfe, beiteskifte, beitekvaliet og gjødsling gjennom sommaren. Artikkeln sto i påskenummeret av Geno sitt fagblad "Buskap". Foto:

Les mer ›

Gras- og kløverartar og -sortar til eng som skal tåla fleire slåttar eller beitingar

Når ein skal så ny eng basert på fleire slåttar eller beitingar, må ein velga grasartar og –sortar tilpassa dette regimet. Kvitkløver må vera med, og engrapp bør koma meir med.

Les mer ›

Sjekk enga om våren

Frå Dansk LandbrugsInfo: Det kan vere aktuelt å vurdere om det er områder med daudgras eller snøskimmel som krev fornying eller isåing (dansk artikkel).

Les mer ›

Kløver er viktig i engdyrkinga

Innslag av kløver aukar fôropptaket hjå dyra, men kan gjere ensilering vanskelegare utan bruk av rikeleg syre

Les mer ›

Dekkvekst i attlegg

Auka avling og demping av ugras-veksten er hovudårsakene til at ein bør velja dekkvekst i attlegget. Ein annan føremun er betre struktur i fôret. Les omtale av aktuelle dekkvekstar:

Les mer ›

Ettårig eller toårig raigras?

Ettårig raigras er godt egnet til ensilering ved høsting til rett tid. Toårig raigras er mer fleksibelt i forhold til høstetidspunkt, men krever gjerne totrinnshøsting.

Les mer ›

Erfaringer med raisvingel i praksis

Hykor raisvingel overvintrer godt og kan gi minst like store avlinger som raigras. Gjenveksten er rask og tre slåtter må til, eventuelt beiting med godt tilpassa beitepress.

Les mer ›