Lokale

Kamp mot høymole

Høymola står standhaftig og rakrygga i enga på Vestlandet. Ho klarar seg alltid; overlever og trivst i både godt og dårleg ver, og ho syner godt igjen i eng med legde.

Les mer ›

Dei fleste ventar enno på slåttever!

Avlingane vert høge, men kvaliteten vert låg på dei fleste plassane på Vestlandet i år.

Les mer ›

Sprøyting av attlegg

Attlegg bør nesten alltid sprøytast mot frøugras.

Les mer ›

Avlingsregistrering i eng

Et av målene med Grovfôr 2020- prosjektet er å øke avlingene med 20 %. Det første vi må vite da, er hva avlingen ligger på i utgangspunktet.

Les mer ›

Ally i grasmark

Ally har vore godkjent til bruk mot høymole i grasmark i mange år. (Off-label). Midlet verkar også godt på fleire andre ugras.

Les mer ›

Val av ensileringsmiddel og dosering

Ensilering av grovfôr er ein krevjande balansegang på kryssande liner av ulike målestokkar.

Les mer ›

Sjekk gjødslingsplanen ved hjelp av surfôrprøver

Når du skal sende inn surfôr til analyse bør du rekvirere mineralanalyse i tillegg til næringsinnhold og gjæringskvalitet. På denne måten kan du finne ut hvordan gjødslinga har slått til i praksis.

Les mer ›

Et års erfaring med rug-raigras beite i Hordaland

Etter å ha snappet opp noen små notiser om hvor fortreffelig rug er til beiting, ble tre bønder i Hordaland så nyfikne på dette, at de bestilte seg såkorn av rug for å gjøre egne erfaringer.

Les mer ›

Å ta vare på jordstrukturen er eit godt klimatiltak.

God jordstruktur gjer jorda robust slik at ho kan takle aukande nedbørsmengder og ekstremver. God jordstruktur gjev også gode vilkår for næringsomsetjing, næringsopptak og plantevekst.

Les mer ›

Ugraskamp i attlegg, eng og beite

Kvart femte år blir kjemiske plantevernmiddel vurdert for ny periode. Bruksområde, mengde og fristar blir vurdert på nytt.

Les mer ›

Gjødselprisar

Vi presenterer her gjødselprisar pr. 1. mars.

Les mer ›

OPTI-NS fullt på høgde med Fullgjødsel 25-2-6

Dette er hovudkonklusjonen etter 6 år med forsøk i Sogn og Fjordane. Både når det gjaldt avlingsmengde og kvalitet, har OPTI-NS hevda seg svært godt.

Les mer ›

NLR Surfôrtolken

NLR Hordaland lagde for 6 år siden et rådgivingsverktøy som ble kalt NLR Surfôrtolken.

Les mer ›

Raigrasdyrking på Felde

I Sogn og Fjordane driv NLR Vest eit prosjekt kalla «Fornying av eng, større avlingar og betre kvalitet». Som ein del av dette har vi drive avlings- og kvalitetsregistrering i raigras på 4 stader.

Les mer ›

Surfôrkvaliteten i 2016 – god 1. slått, varierande 2. slått

Vekstsesongen 2016 starta bra med høge temperaturar og lite nedbør fram til og med 1.

Les mer ›

Grovfôrproduksjonen - Mengde eller kvalitet?

«Skal vi satse på størst mulig FEm-avling eller skal vi satse på kvalitet, FEm/kg tørrstoff» Vi får svare som Ole Brum, «Ja takk begge deler».

Les mer ›

Gunstig å kjøpe gjødsel no

Gjødselprisane er lågare enn på same tid i fjor. Nedgangen ligg mellom 8 og 20 %. Minst på kalksalpeter, og størst nedgang på OPTI-NS. For Fullgjødsel ligg nedgangen på 13-15 %.

Les mer ›

Fagtur til Nederland

Bart van Gool, rådgjevar i NLR Vest var med Haugaland Landbruksrådgiving på fagtur til Nederland. Me er så heldige å få låna artikkelen dei har laga frå turen.

Les mer ›

UGRASSPRØYTING I ENG OM HAUSTEN. Verknad på overvintringa?

Kan sein ugrassprøyting i eng om hausten påverke overvintringa? Om hausten lagrar grasplantane opplagsnæring, i nedre del av stenglane. Denne opplagsnæringa er viktig for god overvintring.

Les mer ›

Grovfôrkvalitet til kjøtproduksjon

Ved kjøtproduksjon med basis i ammeku og full framfôring er det fornuftig å ha grovfôr med ulik energikvalitet.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side